KSPH 60 INS 18776/2015-A-13
Jednací číslo: KSPH 60 INS 18776/2015-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka ASIAN CORPORATION s.r.o., IČO 28430476, se sídlem Žižkova 218, 273 43, Buštěhrad, o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovatele JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno,

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhal, aby účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dlužníka byly omezeny tak, aby navrhovateli bylo umožněno provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí na LV 1629 pro v k.ú. Buštěhrad, vedenou u jeho exekutorského úřadu pod sp. zn. 137 Ex 13712/14, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení v souvislosti s rozhodnutím o nařízení předběžného opatření.

III. Navrhovatel je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek 1.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 21. 7. 2015 se navrhovatel Komerční a stavební s.r.o., IČ 24794783, domáhá zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Před rozhodnutím o insolvenčním návrhu podal ke zdejšímu soudu shora uvedený navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. Svůj návrh odůvodnil tím, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka, jenž je osobně svázán s osobou navrhovatele zmařit, probíhající exekuci na majetek dlužníka. Na to lze usuzovat i z opakovaného podání vadného insolvenčního návrhu.

Navrhovatel svůj návrh doložil listinami prokazujícími průběh exekučního řízení.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. 7. 2015, č.j.-A-9, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 22. 7. 2015 v 12,50, hod byl insolvenční návrh odmítnut. Dne 22. 7. 2015 v 15,45 hod byl u zdejšího soudu podán další insolvenční návrh vůči dlužníku ze strany věřitele Radka anonymizovano , anonymizovano .

Podle § 82 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník (odst. 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (odst. 2).

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 102 odst. 1 o. s. ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Podmínky pro nařízení předběžného opatření jsou stanoveny zákonem obdobně jako pro nařízení předběžného opatření před zahájením řízení.

Podle § 75c odst. 1 o. s. ř. aby návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření mohl soud vyhovět, musí žalobce prokázat potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků nebo prokázat obavu možného ohrožení posléze vydaného rozhodnutí, ostatní tvrzené skutečnosti mohou být jen osvědčeny (tedy musí se jevit vzhledem k okolnostem případu alespoň jako pravděpodobné).

Podle § 146 odst. 1 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Jelikož se navrhovatel domáhá nařízení předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky zahájeného insolvenčního řízení, přičemž vzhledem k vydání rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu již veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zcela zanikly ke dni 22. 7 2015, neboť insolvenční soud neurčil jinak, není zde v současnosti žádný důvod hodný zvláštního zřetele, pro který by mělo být navrhované předběžné opatření nařízeno a byl tak omezován účinek, které již ex lege zcela zanikl.

Na věci nic nemění to, že po vzniku účinků odmítnutí insolvenčního návrhu byl podán insolvenční návrh dalšího věřitele vůči dlužníku, který se podle § 107 odst. 1 IZ považuje za přistoupení k řízení. Pro tohoto dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení (§ 107 odst. 2 IZ). Tedy v poměrech projednávané věci stav, kdy účinky zahájeného insolvenčního řízení již zanikly.

Proto soud návrh na nařízení předběžného opatření, jehož nařízení se navrhovatel výslovně domáhal i po vzniku účinků odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítl.

Povinnost složit jistotu navrhovateli nevznikla, neboť navržené předběžné opatření by mohlo být soudem vydáno i bez návrhu (§ 82 odst. 1 IZ).

Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení v souvislosti s rozhodnutím o předběžném opatření, neboť vzhledem k povaze insolvenčního řízení se ve vztahu k navrženému předběžnému opatření jedná o rozhodnutí, kterým se řízení ve vztahu mezi navrhovatelem a dlužníkem v tomto směru končí (§ 151 o. s. ř., § 142 odst. 1 o. s. ř.). Tento závěr vyplývá z toho, že tímto rozhodnutím se končí účast navrhovatele v insolvenčním řízení ve smyslu § 15 IZ. Ve vztahu mezi navrhovatelem a dlužníkem se proto jedná o konečné rozhodnutí ve smyslu § 151 o. s. ř. Na věci nic nemění, že insolvenční řízení dále pokračuje s dalšími účastníky (obdobně jako kupříkladu může sporné civilní řízení pokračovat s dalšími účastníky po ukončení účasti v řízení některého ze samostatných účastníků kupř. v důsledku zpětvzetí jeho žaloby apod.). Insolvenční zákon zvláštní úpravu náhrady nákladů v poměrech insolvenčního řízení nestanoví, a to ani pro rozhodnutí o předběžném opatření. V případě vyhovění návrhu se ustanovení § 145 o. s. ř. nepoužije, neboť vzhledem k povaze rozhodnutí se nepředpokládá řízení ve věci samé o této otázce. (Obdobně jako kupříkladu v případě některých jiných předběžných opatření, zejm. dle § 920 odst. 2 o. z., resp. dříve § 95 zák. o rodině.) Tím spíše pak je nutno o náhradě nákladů řízení rozhodnout tehdy, je-li návrh zamítán či odmítán. Nicméně vzhledem k tomu, že předběžné opatření mohlo být vydáno i bez návrhu, nemá žádný z účastníků (tj. včetně navrhovatele, který tímto návrhem v insolvenčním řízení uplatňuje své právo na provedení exekuce ve smyslu § 15 IZ) právo na náhradu nákladů řízení v souvislosti s nařízením předběžného opatření podle § 7 IZ ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť soud pro to neshledal žádné zvláštní okolnosti a vznik nákladů řízení jiným účastníkům řízení nebyl zjištěn.

Navrhovateli vznikla rozhodnutím soudu o jeho návrhu poplatková povinnost podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. Výše poplatku činí podle pol. č. 5 Sazebníku soudních poplatků 1.000,-Kč.

Pouze pro úplnost soud uvádí, že v řízení byl podán obsahově prakticky totožný návrh na nařízení předběžného opatření ze strany BEMETT Jinonice s.r.o., IČ 03590941. Vzhledem k výše uvedenému nepovažuje soud za nezbytné o tomto návrhu v současnosti zvlášť rozhodovat, neboť nyní nehrozí možnost zmaření účelu předběžného opatření, nebude-li tento navrhovatel na vydání rozhodnutí výslovně trvat.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Praze dne 29. července 2015 JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Klára Dvořáková