KSPH 60 INS 17611/2016
KSPH 60 INS 17611/ 2016 ?) VSPI I 2093 /2017-A-113

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra T rebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka GSUS absolutní čistota, a.s., IČO 24666238 se sídlem vRudné, Příčná 726, zahájené knávrhu věřitelů 1) Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kněževsi, Na Hlavní silnici, 156, 2) Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kladně, Josefa Pletichy 1506, 3) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem vPraze 2, ječná 4 a 4) Michala Vyšehradského, nar. 26.9.1974, bytem v Praze 4, Ke Kateřinkám 12, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu vPraze č.j. KSPI I 60 INS 17611/2016-A-71 ze dne 6. října 2017 ve znění usnesení KSPH 60 INS 17611/2016-A-72 ze dne 10. října 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu vPraze č.j. KSPI I 60 INS 17611/2016-A-71 ze dne 6. října 2017 ve znění usneseni KSPH 60 INS 17611/2016-A-72 ze dne 10. října 2017 se r 11 š i a věc se v r a c i tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnénh

Napadenym usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud)z jistíl dlužníkův úpadek (bod I. vyroku), ustanovil mu insolvenčního správce vosobě VPI CZ, v.o s IČO 03007740, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49 (bod II., výroku, dále Správce), prohlásiř na jeho majetek konkurs (bod III. vyroku), svolal schůzi věřitelů s programem, v němž neuvedl bod hlasování o způsobu řešení úpadku (bod VIII. vyroku), do bodů IV. až VII. výroku a do bodů IX. až XIII. vyroku promítl zákonné náležitosti rozhodnutí o úpadku podle Š 136 odst. 1 zák. č. 182/ 20016 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a svůj další procesní postup.

V odůvodnění napadené usnesení se omezil na konstatování, že má dlužník více věřitelů s pohledávkami déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, např. navrhovatele a), Úřadu práce Krajské pobočky v Příbrami, nebo Úřadu vlády České republiky. Dovodil naplnění podmínek ustanovení Š ?) odst. 1 lnsZ a platební neschopnost dlužníka podle $ 3 odst. 2 InsZ, nebot jednak má závazky déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, jednak nezaložil ve stanovené lhůtě povinné seznamy podle Š 104 odst. 2 lnsZ a další listiny. Ke způsobu řešení úpadku konkursem uvedl, že jiny způsob řešení úpadku navržen nebyl a roční úhrn čistého obratu za poslední účetní období dlužníka mu není znám stejně jako počet zaměstnanců. Opravnym usnesením opravil toto usnesení vbodu II. vyroku, nebot: zřejmou nesprávností byl v něm uveden jako insolvenční správce Ph.D. Pavel Korner, Ph.D., ačkoliv opatřením předsedy byl určen pro toto insolvenční řízení jako insolvenční správce (Správce).

Toto rozhodnutí napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu HI. vyroku a navrhl, aby v tomto rozsahu je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Akcentoval, že do úpadkové situace se dostal v důsledku postup finančního úřadu, který nezákonnými zajišťovacími příkazy jej připravil o Enanční prostředky, což vedlo kjeho likvidaci, přestože byl solventní a funkční společností. Namítl zároveň, že soud jednal vjeho

"l-I' __--I .nl-.n.: _vlv

" _ 3 VSPH 2093/2017 nethomnosti, ačkoliv se k němu prostřednictvím Marka Cabalka (statutární orgán dále Zástupce) omluvil. Namítl zároveň, že Správce byl ustanoven do funkce jeho insolvenčního správce v rozporu s ustanovením 5 25 InsZ mimo pořadí. Přestože se řádně omluvil a žádal o odročení, soud jednal v jeho nepřítomnosti 5.10.2017

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Podle $ 7 InsZ nestanoví li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční Hzení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle Š 136 odst. 1 InsZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle 5 148 odst. 1 InsZ insolvenční soud spojí srozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je li dlužníka osoba, 11 které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. K tomu Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 30/2010, publikovaném pod číslem 96/2011 ve Sbírce souMch rozhodnutí a stanovisek, dovodil, že je-li dlužník podnikatelem, u kterého je reorganizace podle insolvenčního zákona objektivně přípustná, nelze s rozhodnutím o úpadku spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a předmětem jednání první schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku je pak vždy bod nabízející schůzi věřitelů hlasování o způsobu řešení dlužníkova úpadku.

Vrchní soud v Praze již dříve (viz např. usnesení sp. zn. KSUL 69 INS 3755 / 2008, 1 VSPI l 277 / 2008 A, 1 VSPl I 24/2009 B ze dne 21.1.2009 nebo usnesení sp. zn. KSI IK 41 INS 1042/2009, 1 VSPH 269 / 2009-A ze dne 19.6.2009) vyslovil, že ve smyslu $ 7 odst. 1 lnsZ usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a to s tím, že rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané k insolvenčnímu návrhu jeho věřitele musí být s ohledem na povahu tohoto rozhodnutí (bez zřetele ke stanovisku dlužníka k věci) vždy odůvodnéno (tj. užití 5 169 odst. 2 o.s.ř. zde nepřichází v úvahu), a ve smyslu (5 167 odst. 2 o.s.ř. se tak musí stát Způsobem uvedeným v Š 157 odst. 2 téhož zákona. Proto soud v odůvodnění tohoto usnesení musí kromě jiného uvést, co bylo obsahem insolvenčního návrhu a jaké stanovisko k němu dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má prokázány, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce. Přitom dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé. Na základě svých zjištění soud je povinen formulovat tzv. skutkovou větu, již posouď po stránce právní. V důvodech rozhodnutí je třeba vždy vyložit úvahy, jež soud vedly k podřazení skutkové podstaty pod příslušnou právní normu. Jestliže rozhodnutí postrádá náležitosti uvedené v citovaném ustanovení, stává se nepřezkoumatelným (viz rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 1561 / 2006). Uvedené závěry pak dopadají i na odůvodnění soudu ohledně rozhodnutí o způsobu řešení zjištěného úpadku. Podle protokolu

Z insolvenčního spisu plyne, že insolvenční soud vyzval dlužníka (dok. A 32), aby se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy se kinsolvenčnímu návrhu vyjádřil, uvedl, zda souhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání (bod 1. výroku), vyzval v téže lhůtě k založení seznamu majetku, závazků s majetku 5 poučením jejich obsahových a formálních náležitostech; zároveň jej poučil o právo podat návrh na vyhlášení moratoria ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení insolvenčního

:: vor'ri aura/zur; návrhu. Dlužník se vyjádřil prostřednictvím Zástupce tak, že nesouhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání a požádal o prodloužení soudcovské lhůty k založení seznamu závazků a majetku nejméně o 30 dnů. K jednání nařízeným na 7.7.2017 (dok. A 58), na 7.9.2017 (dok. A 62) s tím, že soudu již předtím sdělil, že se podrobí operačnírnu zákroku (dok. A-61) a na 5.10.2017 se Zástupce omluvil a vždy doložil důvody své neschopnosti lékařským potvrzením, přičemž ve všech případech zdůraznil, že trvá na osobní účasti při jednání.

Výše uvedeným požadavkům na formální a obsahové náležitosti odůvodnění rozhodnutí soudu podle 5 157 odst. 2 o.s.ř., jehož aplikace na poměry insolvenčního řízení není ve smyslu (c) 7 InsZ nepřiměřená insolvenční soud nedostál. Těmto požadavkům však soud prvního stupně v napadeném usnesení zjevně nedostál a rozhodnutí je v důsledku toho vnitřně rozporné, nebot na straně jedné soud shledal namístě postup podle 5 148 odst. 1 InsZ, tj. že v případě dlužníka je reorganizace vyloučena, na straně druhé však uvedl, že nezná čistý obrat dlužníka a počet jeho zaměstnanců. S ohledem na rozsah, v němž je usnesení o zjištění úpadku napadeno, však odvolací soud posuzoval pouze přezkoumatelnost závěrů insolvenčního soudu ohledně rozhodnutí o způsobu řešení zjištěného úpadku a řízení, jež tomuto rozhodnutí předcházelo a nikoliv, zda řízení bylo zatíženo vadou, jež by mohla mít pro rozhodnutí o prohlášení konkursu význam (insolvenční soud nerozhodl o dlužníkově žádosti o prodloužení soudcovské lhůty k založení povinných seznamů a dalších listin, jak byl vyzván usnesením-dok. A-32).

Odvolací soud má za to, že napadené usnesení v bodu III. výroku nelze řádně přezkoumat, nebot? insolvenční soud nepostavil svá zjištění ohledně prohlášení konkursu na takových důkazech, z nichž by bylo lze uzavřít, že v případě dlužníka je vyloučeno řešení úpadku reorganizací, nebot ekonomické ukazatele limitující připustnost reorganizace podle 5 316 odst. 4 InsZ insolvenční soud nezjištřoval a v odůvodnění napadeného usnesení sice konstatoval, že je nezná, přesto však nelogicky postupoval podle 5 148 odst. 1 InsZ. Závěr o nepřípustnosti řešení dlužníkova úpadku reorganizací, jež je předpokladem postupu podle uvedeného ustanovení, tak nemá oporu v oporu ve skutkových zjištění insolvenčního soudu. Nepřezkoumatelný je také důvod, pro který soud dlužnikův úpadek projednal v nepřítomnosti Zástupce, který se k jednání omluvil s tím, že žádá o jeho odročení; pro posouzení odvolání však nemá ani tato vada řízení význam pro závěr soudu o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Nad rámec uvedeného odvolací soud považuje za vhodné doplnit, že opatření předsedy soudu, jímž určí osobu insolvenčního správce dlužníkovi ve smyslu $ 25 lnsZ není rozhodnutím, jež by bylo přezkoumatelné odvolacím soudem.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení v bodech III. a navazujícím bodu VIII. výroku podle 5 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle Š 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu, který postaví přezkoumatelným způsobem najisto, zda reorganizace je u dlužníka zcela vyloučena, nebot? jen pak bude namístě spojit s rozhodnutím o úpadku zároveň prohlášení konkursu na jeho majetek podle Š 148 odst. 1 lnsZ s řádným odůvodněním podle Š 157 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n i : Proti tomuto rozhodnutí a' a a f dovolání přípustné.

V Praze 13. prosince 2017 JUDr. Michal K u b i n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotoryéůí: Petr Vojta (f ,