KSPH 60 INS 10696/2015-A-20
Jednací číslo: KSPH 60 INS 10696/2015-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Bc. Zoltán anonymizovano , anonymizovano , IČO 75210088, bytem Struhy 13, 294 43, Čachovice, o insolvenčním návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, o odvolání navrhovatele proti usnesení ze dne 19. 8. 2015, č.j. KSPH 60 INS 10696/2015-A-15,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2015, č.j. KSPH 60 INS 10696/2015-A-15, se podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje, neboť navrhovatel před nabytím právní moci napadeného usnesení splnil uloženou povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 8. září 2015

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Klára Dvořáková