KSPH 55 INS 7718/2010-B-33
KSPH 55 INS 7718/2010-B-33

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zuzanou Hemelíkovou v insolvenční věci dlužníka Jany V o d e n k o v é , nar. 09.05.1971, bytem 262 02 Stará Huť, Zahradní 28, o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 7718/2010-B-11 ze dne 27. září 2010, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j. KSPH 55 INS 7718/2010-B-13 ze dne 30. září 2010 a ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j. KSPH 55 INS 7718/2010-B-24 ze dne 7. června 2011, se ve výroku ad. III. a IV. m ě n í takto:

III. Příjem, z něhož je dlužník povinen hradit první splátku je mzda od zaměstnavatele TRADE JASMIN s.r.o., se sídlem 150 01 Praha 5, Ostrovského 33/2, IČO 282 14 480, a odměna od zaměstnavatele Work Service Czech s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2-Vinohrady, Čermákova 1314/7, IČO 268 18 426, případně plnění poskytnuté ČR-Pražskou správou sociálního zabezpečení z titulu výplaty nemocenských dávek.

IV. Plátci mzdy, TRADE JASMIN s.r.o., se sídlem 150 01 Praha 5, Ostrovského 33/2, IČO 282 14 480, s e p ř i k a z u j e , aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, prováděl srážky ze mzdy či jiného příjmu dlužníka až do výše stanovené tímto rozhodnutím, a aby sražené částky nevyplácel dlužníkovi. Sražené částky zadrží a vyplatí je insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Š í p o v i , se sídlem 160 00 Praha 6, Československé armády 31, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Plátci jiného příjmu, Work Service Czech s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2-Vinohrady, Čermákova 1314/7, IČO 268 18 426, s e p ř i k a z u j e, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, vyplácel odměnu, popř. jiný příjem insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Š í p o v i , se sídlem 160 00 Praha 6, Československé armády 31, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Soud zakazuje plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, dlužníkovi vyplatil postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého je dlužník zaměstnán, nebo od něhož pobírá jiný příjem.

Dlužník ztrácí dnem, kdy je plátci doručeno toto rozhodnutí, právo na vyplacení té části mzdy, platu nebo jiného příjmu (§ 299 o. s. ř.), která odpovídá stanovené výši srážek.

Přestal-li dlužník pracovat u dosavadního plátce mzdy nebo platu, nebo přestal-li pobírat jiný příjem, musí to oznámit do jednoho týdne zdejšímu soudu. Do jednoho týdne musí dlužník zdejšímu soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy, popřípadě že začal pobírat jiný příjem.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu je p o vi n e n do jednoho týdne soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat, nebo že od něho přestal pobírat jiný příjem, zaslat zdejšímu soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a vyplatil insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Š í p o v i , se sídlem 160 00 Praha 6, Československé armády 31.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-11 ze dne 27. září 2010, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j.-B-13 ze dne 30. září 2010 a ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j.-B-24 ze dne 7. června 2011, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. V průběhu trvání účinků schváleného oddlužení došlo ke změně zaměstnavatele dlužníka, a proto bylo třeba změnit dané usnesení tak, aby odpovídalo skutečnému stavu. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-B-11 ze dne 27. září 2010, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j.-B-13 ze dne 30. září 2010 a ve spojení s usnesením zdejšího soudu č. j.-B-24 ze dne 7. června 2011, beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 25. října 2011

Mgr. Zuzana H e m e l í k o v á , v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Šárka Šumavská