KSPH 55 INS 6327/2009-P18-9
KSPH 55 INS 6327/2009-P18-9

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka 21 Reality Trade, spol. s. r.o., se sídlem 252 46 Vrané nad Vltavou, Nádražní 101, IČO 256 44 459, o popřené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. října 2013 č. j. KSPH 55 INS 6327/2009-P18-7, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 55 INS 6327/2009-A-19 ze dne 16. listopadu 2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka 21 Reality Trade, spol. s. r.o., se sídlem 252 46 Vrané nad Vltavou, Nádražní 101, IČO 256 44 459, a současně prohlášen na jeho majetek konkurs.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2013 č.j.-P18-7, soud odmítl přihlášenou pohledávku věřitele Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 250 73 Radonice, Příčná 225, a ukončil tomuto věřiteli účast ve výši 4 055 513,-Kč v insolvenčním řízení dlužníka 21 Reality Trade, spol. s. r.o., se sídlem 252 46 Vrané nad Vltavou, Nádražní 101, IČO 256 44 459.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání s tím, že rozhodnutí Krajského soudu je nesprávné, neboť v dané věci měl podávat incidenční žalobu insolvenční správce, neboť věřitel podal přihlášku do insolvenčního řízení jako vykonatelnou na základě exekutorského zápisu, a proto bylo na insolvenčním správci, aby podal žalobu na popření vykonatelné pohledávky, a proto je dán důvod ke zrušení daného usnesení.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu, když zjistil, že v dané věci insolvenční správce řádně nedoručil výzvu k podání incidenční žaloby, kdy tato měla být doručena zástupci věřitele č. 18, nikoli přímo věřiteli. Námitka věřitele ohledně toho, že žalobu měl podat insolvenční správce však je neopodstatněná, neboť pohledávka byla popřena jako pohledávka nevykonatelná, a proto žalobu musí podat, v případě, že to bude považovat za opodstatněné, pouze věřitel na základě -2--P

řádně doručené výzvy k podání incidenční žaloby (viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.3.2011 sp.zn. KSUL 44 INS 4027/20103, VSPH 1217/2010-P3-7).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 9. prosince 2013

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava