KSPH 55 INS 54/2011-B-23
KSPH 55 INS 54/2011-B-23

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zuzanou Hemelíkovou v insolvenční věci dlužníka Petra O u t r a t y , nar. 19.12.1969, trvale bytem 703 00 Ostrava-Vítkovice, Závodní 2881/137, t.č. 293 01 Mladá Boleslav, U Stadionu 794,

o schválení oddlužení,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 54/2011-B-11 ze dne 11. května 2011, se ve výroku II. m ě n í t a k t o :

Soud u k l á d á dlužníkovi, aby po dobu následujících 53 měsíců od právní moci tohoto usnesení platil prostřednictvím insolvenčního správce Ing. Romany N o v á k o v é , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 807/64, nezajištěným věřitelům vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek takto:

-na přihlášku pohledávky věřitele č. 1: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, se sídlem North Wall Quay 1, 16640 Dublin, Irsko, měsíční splátku 17,64 % z této částky; -na přihlášku pohledávky věřitele č. 2: Home Credit, a.s., IČO 269 78 636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, měsíční splátku 20,11 % z této částky; -na přihlášku pohledávky věřitele č. 3: CETELEM ČR, a.s., IČO 250 85 689, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 05 Praha 5, měsíční splátku 22,97 % z této částky; -na přihlášku pohledávky věřitele č. 4: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 601 92 852, se sídlem Bělehradská 128/222, 120 00 Praha 2, měsíční splátku 8,03 % z této částky; -na přihlášku pohledávky věřitele č. 6: COFIDIS s.r.o., IČO 271 79 907, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, měsíční splátku 2,88 % z této částky; -na přihlášku pohledávky věřitele č. 7: ESSOX s.r.o., IČO 267 64 652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice, měsíční splátku 3,61 % z této částky;

-na přihlášku pohledávky věřitele č. 8: GE Money Bank, a.s., IČO 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4-Michle, měsíční splátku 24,75 % z této částky.

Splatnost první splátky je určen na 15. ledna.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci Ing. Romaně N o v á k o v é , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 807/64, aby deponovanou částku odpovídající splátkám na úhradu popřené pohledávky věřitele č. 5: Jiří Špoutil, 293 01 Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 847/III, ve výši 8,15 %, a částečně popřené pohledávky věřitele č. 6: COFIDIS s.r.o., IČO 271 79 907, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, ve výši 0,10 %, podle výroku VI. usnesení Krajského soudu v Praze č. j.-B-11 ze dne 11. května 2011, rozvrhl mezi věřitele způsobem, uvedeným ve výroku ad. I. tohoto usnesení, a poukázal příslušné částky jednotlivým věřitelům.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.B-11 ze dne 11. května 2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, kterým mu mimo jiné byla uložena povinnost platit nezajištěným věřitelům vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek, přičemž tato procentuální vyjádření byla uvedena ve výroku II. tohoto usnesení. V průběhu insolvenčního řízení byla usnesením zdejšího soudu ze dne 11. listopadu 2011, č.j.-P-5-2, odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 5, a to v celé její výši, a usnesením zdejšího soudu ze dne 24. května 2011 č.j. 55 INS 54/2011-P-6-3 vzata částečně zpět přihláška pohledávky věřitele č. 6, a to ve výši 1 500,-Kč. V důsledku toho změnil soud usnesení Krajského soudu v Praze-B-11 ze dne 11. května 2011, a to výroku II., který obsahoval poměrné vyjádření pohledávek přihlášených věřitelů, tak, aby odpovídaly skutečnému stavu, resp. skutečným zjištěným výším přihlášených pohledávek. Zároveň soud uložil insolvenčnímu správci, aby deponované částky pro věřitele č. 5 a 6, dle výroku V. usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 54/20111-B-11 ze dne 11. května 2011, rozvrhl mezi ostatní věřitele. V ostatním pak zůstává usnesení Krajského soudu v Praze č. j.-B-11 ze dne 11. května 2011 nezměněno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 11. ledna 2012 Mgr. Zuzana Hemelíková, v.r. asistentka soudce Za správnost: Šárka Šumavská