KSPH 55 INS 3628/2008-B-25
č.j. KSPH 55 INS 3628/2008-B-25

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Americká 2402/137, o změně usnesení o prodeji mimo dražbu,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 26. října 2009 č.j. KSPH 55 INS 3628/2008-B-8 se v prvním odstavci výroku ad. II m ě n í takto:

II. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:

a) insolvenční správce je povinen nabídku prodeje zveřejnit po dobu alespoň jednoho měsíce, a) realizace prodeje nejdříve po uplynutí lhůty k nabídce předmětu prodeje za cenu nejvýhodnější nabídky v místě a času prodeje dle pokynů zajištěného věřitele, b) úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy na účet insolvenčního správce, c) prodej nemovitých věcí teprve po předchozím písemném souhlasu věřitelského výboru a soudu s kupní cenou, d) insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 IZ, e) insolvenční správce může po dohodě s věřitelským orgánem odmítnout všechny nabídky.

II. V ostatním zůstává usnesení zdejšího soudu ze dne 26. října 2009 č.j. KSPH 55 INS 3628/2008-B-8, beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 26. října 2009 č.j.-B-8 byl soudem udělen souhlas insolvenčnímu správci JUDr. Janě Burleové, se sídlem 274 01 Slaný, B. Václavka 923, k prodeji mimo dražbu majetku dlužníka, spadajícího do majetkové podstaty v rozsahu uvedeném ve výroku daného usnesení, který byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 17.9.2009 znalce Ing. Jiřího Krcha.

Vzhledem k tomu, že se předmětný majetek nepodařilo za stanovenou cenu doposud prodat, požádal zajištěný věřitel o vypracování nového znaleckého posudku. Na základě tohoto znaleckého posudku Ing. Jiřího Krcha byl ze strany zajištěného věřitele dán insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení daného majetku za sníženou cenu 1 400 000,-Kč.

Podle ust. 293 IZ, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

S ohledem na tyto skutečnosti, jakož i na pokyn zajištěného věřitele, rozhodl soud o změně usnesení ze dne 26. října 2009 č.j.-B-8 tak, aby odpovídalo novým požadavkům zajištěného věřitele a stejně tak i zájmům ostatních věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 11 IZ).

V Praze dne 4. června 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á , v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Šárka Šumavská