KSPH 55 INS 1014/2010-B-49
KSPH 55 INS 1014/2010-B-49

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 48, PSČ 294 15, o insolvenčním návrhu dlužníka, o schválení oddlužení, o změně splátkového kalendáře,

takto :

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 3. května 2010, č.j. KSPH 55 INS 1014/2010-B-10, ve znění usnesení Krajského soudu ze dne 2. března 2011, č.j. KSPH 55 INS 1014/2010-B-46, se ve výroku IV. a V. mění tak, že provádění stanovených splátek a s tím spojených povinností se nově stanoví takto:

IV. Soud ukládá zaměstnavateli dlužníka, jímž je ke dni vyhotovení tohoto usnesení obchodní společnost OZP Management s.r.o., IČO 28259891, se sídlem Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3-Žižkov, aby ode dne doručení tohoto rozhodnutí strhávala ze mzdy dlužníka při její výplatě částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do pěti dnů po jejím sražení na účet insolvenčního správce a České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praze 5, se ukládá, aby nadále poukazovala celý částečný invalidní důchod dlužníka na účet insolvenčního správce.

V. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby splátky poukazované zaměstnavatelem dlužníka na jeho účet a příjem z částečného invalidního důchodu zasílal měsíčně po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou, zejm. zálohy na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.080,-Kč, na účet jednotlivých věřitelů v poměru dle výroku II. usnesení ze dne 3. května 2010, č.j.-B-10, a to vždy do deseti dnů ode dne, kdy mu budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet.

II. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 3. května 2010, č.j.-B-10 a usnesení Krajského soudu ze dne 2. března 2011, č.j.-B-46, beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 4. května 2011 Mgr. Luboš Dörfl, v.r. samosoudce Za správnost: Šárka Šumavská

Kancelář:

U. zašli: 1)-dlužníkovi-DS /ob. I -ins. správci-DS / ob. I -prozatímnímu věřitelskému výboru-DS / ob. I -zaměstnavateli.-DS/ob. I + poučení plátce mzdy -plátci částečného invalidního důchodu.-DS/ob. III 2) Zveřejni v insolvenčním rejstříku; 3) vyvěs na úřední desce a na el. úřední desce

LH 15 dnů.

4. 5. 2011 JUDr. Draga Stránská

Kanceláři předáno dne: 4. 5. 2011 Vyvěšeno na úřední desce: 4.5.11 Elektronicky odesláno: 4.5.11 Vypraveno dne: 4.5.11

Vypravila: Š. Šumavská