KSPH 42 INS 918/2013-A-10
č.j. KSPH 42 INS 918/2013-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Novákovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel Kotas, dat. nar. 27.11.1970, bytem Švermova 578, 281 51 Velký Osek, o insolvenčním návrhu věřitele: Reticulum a.s., IČ: 47973561, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, o návrhu na zjištění úpadku, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 918/2013-A-8 ze dne 21.1.2013 s e m ě n í tak, že návrh se n e o d m í t á.

Odůvodnění: Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 918/2013-A-8 ze dne 21.1.2013 byl odmítnut návrh věřitele Reticulum a.s., kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka Pavla Kotase.

Soud návrh odmítl z toho důvodu, že podle jeho posouzení neobsahoval tvrzení k oprávněnosti podat takový insolvenční návrh jak stanoví ust. § 103 IZ. V případě navrhujícího věřitele jde o pohledávku, jež mu byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností Hypoteční banka, a.s. Navrhující věřitel je tak povinen soudu ve svém insolvenčním návrhu tvrdit, že je oprávněn podat insolvenční návrh a z čeho takové oprávnění odvozuje.

Proti uvedenému rozhodnutí podal dne 7.2.2013 navrhující věřitel včasné odvolání, ve kterém uvedl, že v insolvenčním návrhu, který Krajský soud usnesením odmítl je dostatečně uvedeno jeho oprávnění podat insolvenční návrh, když v návrhu uvedl, že pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru, kterou uzavřel dlužník se společností Hypoteční banka a.s. Na základě smlouvy o postoupení ze dne 8.3.2012 postoupil původní věřitel Hypoteční banka a.s. svou pohledávku navrhujícímu věřiteli společnosti Reticulum a.s. Požadoval proto, aby insolvenční soud zrušil své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele a pokračoval v insolvenčním řízení.

Podle ust. § 210a občanského soudního řádu usnesení, kterým byla, mimo jiné, odmítnuta žaloba (návrh na zahájení řízení), může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Protože soud prvého stupně po posouzení odvolání a insolvenčního návrhu ze dne 14.1.2013 dospěl k závěru, že odvolání navrhujícího věřitele lze v celém rozsahu vyhovět, rozhodl výrokem tak, že se návrh věřitele neodmítá. to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 19. února 2013 Mgr. Markéta Nováková, v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Kateřina Zounková