KSPH 42 INS 4878/2013-A-10
č.j. KSPH 42 INS 4878/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud V Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou V insolvenční Věci dlužníka: MT DEPO , s.r.o., IČ 25639617, se sídlem 256 01 Benešov, Jana Nohy 1441, zast. Mgr. Monikou Nezbedovou, obecným zmocněncem, bytem 150 00 Praha 5, Ostrovského 253/3, o návrhu na zjištění úpadku dlužníka a o odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu V Praze č.j. KSPH 42 INS 4878/2013, takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 4878/2013-A-8 ze dne 28.2.2013 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve Výši 20.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 487 8/2013-A-8 ze dne 28.2.2013 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve Výši 25.000,-Kč.

Dlužník proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve Věci samé.

Při stanovování Výše zálohy je třeba přihlédnout též k předpokládanému způsobu řešení úpadku, kterým je v případě dlužníka konkurz. Výši zálohy soud určil s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka, když tento v samotném návrhu a též v seznamu majetku uvedl, že nedisponuje žádným movitým ani nemovitým majetkem, jež by bylo možno v případném konkursu zahrnout do majetkové podstaty a následně zpeněžit. Z podaného insolvenčního návrhu dále vyplývá, že podnikatel se dostal do platební neschopnosti už v roce 2010. Podle přehledu nezaplacených faktur a jejich splatností, který soudu zaslal se lze domnívat, že jeho platební neschopnost od roku 2010 až do současnosti v podstatě neustále narůstala.

Ustanovení § 98 odst. 1 IZ stanoví, že dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven Výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik.

Z uvedeného ustanovení a z popisu rozhodujících skutečností uvedených v insolvenčním návrhu se lze domnívat, že podnikatel nepochybně zjistil, že je v úpadku již dříve, nicméně svou situaci neřešil, jak stanoví § 98 odst. 1 IZ a insolvenční návrh dříve nepodal. Naopak nechal situaci dojít tak daleko, že dnes je nejen v platební neschopnosti, ale rovněž je předlužen.

Insolvenční správce má dle insolvenčního zákona nárok na náhradu hotových výdajů a na odměnu za vykonanou práci, jak stanoví ust. § 38 a násl. uvedeného zákona. Náhrada a odměna se hradí z majetkové podstaty, pokud tato nedostačuje pak ze zálohy zaplacené na náklady insolvenčního řízení a pokud ani tato nedostačuje, hradí tyto náklady stát. Vzhledem k ust. § 38 odst. 1 a 5 insolvenčního zákona v souladu s ustanovením § 1 odst. 5 a § 3 písm a), b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce minimální náklady insolvenčního řízení činí 45.000,-Kč.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji situace na straně dlužníka, a zejména vzhledem ke skutečnosti, že dlužník neřešil svou platební neschopnost už v době, kdy slovy zákona, se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět 0 svém úpadku se nejeví soudu účelné upustit od uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení zcela. V neposlední řadě také vzhledem k téměř nulovému majetku, který by připadl do majetkové podstaty, není na místě hradit náklady na insolvenčního správce ze státního rozpočtu a jeho rozpočtových prostředků.

Zároveň Však soud přihlédl k odvolání podanému zástupcem dlužníka.

Zaplacená záloha umožní bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka aktivní činnost insolvenčního správce, tj. umožní, aby správce učinil všechny potřebné kroky, především prověřil úkony dlužníka, zda zde nebudou zjištěny právní úkony, které by byly neplatné či neúčinné dle hlavy VII. IZ. Není Však v současné době zřejmé, jak dlouho bude činnost správce trvat a jaké s ní budou spojeny náklady, soud má proto stanovenou Výši zálohy za přiměřenou.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní Výši zálohy změnil na částku 20.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou je dlužník dle svého vyjádření v odvolání schopen zaplatit.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 4. dubna 2013 JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Kolingerová