KSPH 42 INS 32171/2012
KSPH 42 INS 32171/2012 &. j. 1 VSPI I 1339/2017-3-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. lvy Novotné a JUDr. Ladislava Derký v insolvenčním řízení dlužník: Ladislav anonymizovano , anonymizovano , býtem Prokopova 1574, 258 O1 Vlašim, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 32171/201243 28 ze dne 18. září 201.7 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č..j KSPI I 42 INS 32171/2012-3-28 zedne18.záři sepotvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením č.j. KSPH 42 INS 32171/ 2012 13-28 ze dne 18. září 2017 zrušil schválené oddlužení dlužníka Ladislava anonymizovano a řízení zastavil (bod)? 1. a ll. výroku). Určil odmčnu a náhradu hotových výdajů správce insolvenční a správcovská v.o.s., IC 29314909, částkou 44.100,00 Kč, k tomu daň z přidané hodnotý (dále též DPH) 926100 Kč, celkem tedy 53.361,00 Kč, s tím, že částka 30.153, Kč byla uspokojena pravidelnými srážkami z příjmů dlužníka a částka 23.208; Kč bude uhrazena z prostředků státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Praze (bod Ill. výroku). Zároveň uvedenou veřejnou obchodní společnost funkce insolvenčního správce zprostil (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPl l 42 INS 321T1/2012wB 8 ze dne 19.7.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka formou (způsobem) plnéním splátkového kalendáře. Současné soud rozhodl o pomčru, jakým mají být z příjmů dlužníka uspokojování nezajiátční věřitelé. Z obsahu insolvenčního spisu a jednání konaného dne 30.6.2017 soud mimo jiné zjistil, že v řízení jsou uspokojováný nezajiátčné pohledávky ve výši 634.120,78 Kč, že dosud byla nezajiáténým věřitelům zaplacena částka 725189 Kč (1,14 %), že na záloze na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce byla dosud uhrazena částka 30.153, Kč z celkové výpočtené odmčný a náhradý hotových výdajů včetnč DPH ve výši 53.361; Kč (za 49 mčsíců), zbývající částka ve výši 23.208, Kč bude proto uhrazena z rozpočtových prostředků. Ostatní povinnosti uložené dlužníkovi schváleným oddlužením dlužník neplní a se správcem nekomunikuje, od roku 2016 neobdržel insolvenční správce žádnou srážku ze mzdy dlužníka ani žádné plnéní z darovací smlouvy, ač dlužníkovi vznikl nárok na pravidelnou mčsíční výplatu ve výši 7.700, Kč z darovací smlouvý od Zdeňky anonymizovano , z té však není dlouhodobé plnčno a ins. správce obdržel pouze jednu platbu ve výši 4000, Kč.

Na základě zjiátčného skutkového stavu soud dovodil, že jsou splnčný podmínky pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu, kdýž přihlížel zejména k tomu, že dlužník řádné nekomunikuje se soudem, nepředkládá přehled o svých příjmech, nepředkládá ani pravidelné půlroční přehledý o svých příjmech, jak mu býlo uloženo usnesením o schválení

,pumauuvarlr 2: mm 42 lNS 32171/2012 1 VSPI I 1889/2017 oddlužení i insolvenčním zákonem. Dlužník je v současné době nezaměstnaný a nevývíjí žádnou výdělečnou činnost. V průběhu oddlužení výkonával krátkodobá zaměstnání u různých zaměstnavatelů na dohodý o provedení práce, v roce 2014 byl evidován u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Dlužník se ke schůzi věřitelů dne 30.6.2017 bez omluvý nedostavil, ačkoliv býl řádné obeslán. Dlužník tedý porušuje povinnosti stanovené insolvenčním zákonem a usnesením o schválení oddlužení takovým způsobem, který neumožňuje v oddlužení pokračovat. Soud proto schválené oddlužení zrušil, kdýž výše uvedené důvodý naplňují skutkovou podstatu Š 418 odst. 1 písm. a/ i c/ insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ).

Soud spolu se zrušením oddlužení nerozhodl o prohlášení konkursu (% 418 odst. ?) IZ), nebot zjištěný majetek spadající do majetkové podstaty je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (Š 418 odst. 4 IZ) a současně nebýlý kumulativně splněný podmínký uvedené pod písm. a) až c) citovaného ustanovení, nebot dlužník nepožádal, aby způsobem řešení jeho úpadku býl konkurs, a současně nezaplatil zálohu na nákladý insolvenčního řízení podle Š 108 odst. 2 a 3 IZ. Z uvedeného důvodu soud rozhodl podle Š 418 odst. 5 IZ o zastavení insolvenčního řízení.

Stran odměný insolvenčního správce soud výsvétlil, že podle výhlášký č. 315/ 2007 Sb. (dále též vyhláška) insolvenčníinu správci náleží za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře odměna ve výši 750, Kč ($ 3 písm. b/ Výhlášký) a náhrada hotových výdajů ve výši 150, Kč (5 7 Výhlášký). Soud proto rozhodl, že správci bude odměna a náhrada hotových výdajů přiznána za období celkem 49 měsíců (od srpna 2013 do září 2017), tedý insolvenčnímu správci náleží částka 53.361,-Kč, skládající se z odměný ve výši 36.750, Kč (750, Kč krát 49 měsíců), 2 náhradý hotových výdajů ve výši 7.350, Kč (150, Kč krát 49 měsíců) a z náhradý za daň z přidané hodnoty-* ve výši 21 % z odměný a náhradý hotových výdajů v celkové iTýŠl 9.261, Kč ($ 38 odst. 1 lZ).

Soud současně se zastavením řízení zprostil postupem podle ust. v, 418 odst. 5 IZ správce jeho funkce.

Toto rozhodnutí napadl dlužník odvoláním a výsvětloval, že celá situace vznikla v důsledku jeho nedostatečných příjmů, časté nezaměstnanosti a příležitostných prací dle dohodý a nemožnosti získat práci v hlavním pracovním poměru. Nyní je dlužník zaměstnán u společnosti s ručením omezeným DOMI CZ jako skladník, a proto žádá, bý mu býlo umožněno zaplatit své dluhý ve stanovené lhůtě do srpna 2018. Spolu s odvoláním předložil pracovní smlouvu s uvedenou společností a dokladý o svých. příjmech.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho im,/idání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle 5 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník.

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova ůpadku konkursem také tehdý, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3).

1. v 13111 1.1.1133; QULI

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbýtku jeho dluhů dle Š 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechný své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbýtku jeho dluhů. Pak není důvodu Výčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v Š 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Soud I. stupně v odůvodnění svého rozhodnutí, jak reprodukováno shora, pečlivě Výsvětlil všechný relevantní skutečnosti, které ho vedly k závěru, jenž vyústil ve Výdání usnesení v režimu Š 418 IZ. Dlužník, který se jednání před odvolacím soudem dne 7.12.2017 nezúčastnil, přitom v odvolání ve své podstatě žádný z důvodů, jež soud I. stupně vedly ke zrušení oddlužení, nikterak nezpochýbnil. Omezil se na Výsvětlení, co je příčinou jeho nedostatečných příjmů, nikterak však nerozporoval pravdivost argumentace soudu I. stupně stran neplnění povinností, které s sebou proces oddlužení nese.

Odvolací soud na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že podmínky pro zrušení oddlužení býlý dámy, a proto za situace, kdý nic konkrétního ze strany dlužníka nezaznělo ani k akeesorickým výrokům (především o zastavení řízení a odměně insolvenčního správce), postupoval podle Š 219 o.s.ř. a usnesení soudu I. stupně jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost lze uvést, že dlužníkovo oddlužení není pro futuro Výloučeno, tedý při splnění zákonem daných podmínek může ten o oddlužení usilovat znovu, leč proces oddlužení může být úspěšně završen jen při zodpovědném a svědomitém přístupu k plnění svých povinností.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí ! v a podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Praze, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na Výřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebýla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo mámli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 IZ) ; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem

(s 74 odst. 2 12).

V Praze dne 7. prosince 2017

JUDr. František K u č e 1: a, v.t. předseda senátu

Za správnost výhotovení:

T. Kidman/koná fiřfč/Wo/