KSPH 42 INS 31610/2013-A-16
č.j. KSPH 42 INS 31610/2013-A-16

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano , bytem 280 02 Kolín, Rimavské Soboty 960/9, o insolvenčním návrhu a o návrhu na povolení oddlužení a o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 31610/2013-A-13 ze dne 18.3.2014 s e m ě n í tak, že řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 31610/2013-A-13 ze dne 18.3.2014 bylo dlužníku zastaveno insolvenční řízení, proto, že nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dlužník proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a rozhodl o tom, že řízení se nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 17. dubna 2014 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková