KSPH 42 INS 30621/2013-B-26
č. j.: KSPH 42 INS 30621/2013-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka:

Petr anonymizovano , anonymizovano bytem 5. května 40, 273 08 Pchery-Humny,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětská 2459/1, 100 00 Praha 10, ze dne 5. 2. 2018 (B-25) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětská 2459/1, 100 00 Praha 10, z dědictví dlužníka: Petr Šebes anonymizovano , bytem 5. května 40, 273 08 Pchery- Humny, nabyla majetek náležející do dědictví dlužníka Petra Šebes anonymizovano , a to podíl na nemovitostech, zapsaných v soupisu majetkové podstaty, položek A1 a A2, v souladu s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 27 D 167/2016-75 ze dne 11. 8. 2016, a to:

podíl dlužníka na 1/6 domu č p. 121 postaveného na parcele č. St. 129 v k. ú. Nučice u Rudné, 1/2 zastavěné plochy a nádvoří č. St. 129 (součástí je stavba: Nučice, č. p. 121, rod. dům), 1/6 ostatní plochy č. 1050/15, 1050/16, 1050/17 a 1/6 zahrady č. 1059, zaps. na LV č. 44 pro obec Nučice a k. ú. Nučice u Rudné, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ,

podíl dlužníka na 1/6 zahrady č. 299 zaps. na LV č. 541 pro obec Nučice a k. ú. Nučice u Rudné, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha- západ.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Vlasta anonymizovano , anonymizovano , může z majetkové podstaty dlužníka nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Vlastě anonymizovano , sestře dlužníka, aby nabídla nejvyšší cenu.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) isir.justi ce.cz legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

Praha 8. února 2018

JUDr. Jitka Bartáková soudkyně

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů