KSPH 42 INS 29883/2012
KSPH 42 INS 29883/2012 KSPH 42 INS 29877/2012 1 VSPH 895/2015-P3-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníků: a) Miroslav Podstránský, nar. 7. července 1972, b) Jana Podstránská, nar. 23. dubna 1973, oba bytem Pečky, K. Havlíčka Borovského 154, o odvolání věřitele č. 3 ESSOX, s.r.o., IČO 26764652, sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 29883/2012-P3-2 ze dne 1. dubna 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 3 ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel ) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.11.2012 č.j. KSPH 42 INS 29877/2012-A-8 byla spojena insolvenční řízení obou dlužníků a byla dále vedena pod sp. zn. KSPH 42 INS 29877/2012. Usnesením ze dne 15.3.2013 (A-15) byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo jim povoleno oddlužení, které bylo usnesením ze dne 10.7.2013 (B-6) schváleno. Usnesením ze dne 20.11.2014 (B-16) vzal soud na vědomí splnění oddlužení, zprostil správkyni funkce a osvobodil dlužníky od placení pohledávek.

Dne 24.2.2015 byla soudu doručena přihláška pohledávky odvolatele, který ji podal k přepravě dne 23.2.2015. Protože přihláška pohledávky byla odeslána opožděně po uplynutí přihlašovací lhůty a po pravomocném ukončení insolvenčního řízení a osvobození dlužníků od placení pohledávek, insolvenční soud s odkazem na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) k přihlášce nepřihlížel a podle § 185 IZ ji odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že rozhodnutí o úpadku sp. zn.bylo zveřejněno dne 29.1.2015, odvolatel není osobou, které se doručuje zvlášť a byl odkázán na údaje zveřejněné KSPH 42 INS 29877/2012 1 VSPH 895/2015 v insolvenčním rejstříku. Podle jeho názoru zaslal přihlášku pohledávky v zákonné lhůtě, protože informace o stavu řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, až dne 29.1.2015. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda lze usnesení ze dne 1.4.2015 napadnout odvoláním, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Podle § § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením č.j. KSPH 42 INS 29877/2012-B-16 ze dne 20.11.2014, zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 21.11.2014 v každém ze spojených řízení, soud I. stupně s odkazem na § 413 a 414 IZ vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníků Miroslava a Jany Podstránských, schválil vyúčtování insolvenční správkyně JUDr. Olgy Sehnalové, kterou zároveň zprostil funkce, a osvobodil oba dlužníky ve smyslu § 414 IZ od placení závazků v rozhodnutí specifikovaných. Toto rozhodnutí nebylo napadeno odvoláním a nabylo právní moci dne 12.12.2014.

Za tohoto stavu věci, jenž ostatně nebyl odvolatelem zpochybňován, došlo rozhodnutím dle § 413 IZ k pravomocnému skončení insolvenčního řízení a nebyly již dány podmínky pro to, aby v něm věřitelé přihlašovali své pohledávky. Pokud tak odvolatel přesto učinil a soud I. stupně následně rozhodl o odmítnutí přihlášky, nejedná se svou povahou o soudní usnesení vydávané v režimu § 185 IZ. Postup dle tohoto ustanovení je totiž možný jen za trvání insolvenčního řízení, po jeho skončení již mohl insolvenční soud jen odvolateli zpřístupnit svůj názor, tedy dát mu na vědomí, že nyní již přihlašovat pohledávky nelze. Učinil-li tak formou rozhodnutí, jedná se o usnesení, jímž se upravuje vedení a proti němuž odvolání přípustné není (z důvodu právní jistoty aplikoval 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), a proto je Vrchní soud v Praze podle § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková