KSPH 42 INS 29080/2013-A-36
jednací číslo: KSPH 42 INS 29080/2013-A-36

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Vltavská 1048, Oleško, o návrhu JUDr. Vladimíra Plášila, Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 Praha 7 o předběžném opatření,

takto :

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 se umožňuje po jím provedené exekuci dražbou nemovitosti vedenou pod sp. zn. 063 EX 859/05 vyčkat rozhodnutí Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího o odvolání účastníků exekučního řízení proti jeho usnesení o udělení příklepu č.j. 063 EX 859/05-238 ze dne 18. 11. 2013 ve znění opravného usnesení č.j. 063 EX 859/13-248 ze dne 10. 12. 2013 v rámci již nařízené exekuce prodejem nemovitostí , vedené pod sp. zn.: 063 EX 859/05 s omezením, aby výtěžek ve výši 3 566 667,00 Kč dosažený zpeněžením nemovitostí povinného a jeho manželky, byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: 42 INS 29080/2013 k dispozici v tomto řízení, se zamítá. II. Navrhovateli, soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 se ukládá, aby výtěžek ve výši 3 566 667,00 Kč dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka a jeho manželky, Jaroslavy anonymizovano , nar. 25. 10. 1948, nikomu ( s výjimkou insolvenčního správce ) nevyplácel.

III. Navrhovatel JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 Praha 7, je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,--do tří dnů od právní moci tohoto

rozhodnutí na účet Krajského soudu v Praze: č. účtu 3703-8729111/0710, variabilní symbol 9422908013.

Odůvodnění:

V dané věci byl dlužníkem dne 17. 10. 2013 podán insolvenční návrh spojený návrhem na povolení oddlužení, navrhovaným způsobem oddlužení bylo dlužníkem uvedeno zpeněžení majetkové podstaty. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2013 bylo oznámeno, že bylo zahájeno insolvenční řízení, vyhláška byla zveřejněna téhož dne ve 14:43 hod. a tehdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Co se týká příloh insolvenčního návrhu, dlužník ke svému návrhu nedoložil seznam majetku, seznam závazků ani řádné doklady prokazující existenci jeho pohledávek.

Podáním došlým soudu dne 8. 11. 2013 navrhl soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, Exekutorský úřad Praha 7 vydání předběžného opatření výše uvedeného znění s odůvodněním, že je pověřen vedením exekuce vůči dlužníku již od roku 2005, pročež do dnešního dne se mu nepodařilo zpeněžit majetek nacházející se ve vlastnictví dlužníka. Důvodem je, že dlužník od počátku exekučního řízení využívá všech opravných prostředků, jež mu občanský soudní řád dává k tomu, aby oddálil prodej svého majetku. Dále uvedl, že závazek, k jehož vymožení je exekutor pověřen, činí ke dni podání tohoto návrhu 12.954.050,-Kč a pochází výlučně z podnikatelské činnosti. Insolvenčním návrhem je tak dle jeho názoru jednoznačně sledován nepoctivý záměr. Exekutor svá tvrzení doložil rozhodnutími vydanými v předmětném exekučním řízení od roku 2005 do současnosti. Z jeho tvrzení a jím doložených listin je zřejmé, že exekuční řízení trvá již 8 let. Dlužník se svými opravnými prostředky proti uvedené exekuci neuspěl a všechny byly postupně odmítnuty, resp. zamítnuty. Dne 17. 10. 2013 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Protože k návrhu nebyly předloženy zákonem požadované listiny, byl dlužník usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30.10.2013 č.j.:-A-9 vyzván k tomu, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení doplnil seznamy majetku a závazků, doklady prokazující existenci jeho závazku vůči společnosti CASPER CONSULTING a.s. a znalecký posudek k ocenění nemovitosti, jíž je vlastníkem. Dříve než dlužník svůj návrh doplnil, a než o něm bylo rozhodnuto, podal soudní exekutor návrh na nařízení předběžného opatření. Soud tedy neměl doloženo, zda je dlužník v úpadku či nikoliv a ani s jistotou doloženo jaký je jeho majetek a závazky. O návrhu na předběžné opatření však soud musí rozhodnout v souladu s ust. § 75c odst. 2 občanského soudního řádu nejpozději ve lhůtě 7 dnů od dne jeho podání. Soud vycházel ze skutkových tvrzení dlužníka a následně ze skutkových tvrzení navrhovatele předběžného opatření a zjistil, že dlužník tvrdí, že má dva věřitele a to CASPER CONSULTING a.s., který má vůči dlužníku pohledávku v jím uváděné výši 11.033.181,74 Kč a dále o věřitele Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novak s pohledávkou ve výši 36.096,-Kč, ale pohledávky vůči těmto věřitelům řádně nedoložil. Z dokladů předložených navrhujícím exekutorem měl soud nepochybně za prokázané, že existuje pohledávka vůči společnosti CASPER CONSULTING a.s.. Tato pohledávka je již více než 8 let předmětem exekučního řízení vedeného JUDr. Vladimírem Plášilem, pročež dosud nebylo v exekuci ničeho vymoženo a to proto, že dlužník konečný prodej nemovitosti oddaluje řadou procesních kroků. Posledním z těchto kroků bylo podání insolvenčního návrhu poté, co byla nařízena dražební vyhláška k prodeji nemovitosti ve vlastnictvím dlužníka, resp. v režimu společného jmění manželů anonymizovano ze dne 27.9.2013 č.j.: 063 EX 859/05-225, která byla nařízena na den 21. 10. 2013 v 9:00 hod. V důsledku zahájení insolvenčního řízení dne 17.10.2013 byla dražba odročena na neurčito, viz. usn. ze dne 18.10.2013 č.j. 063 EX 859/05-227. Soud vyšel při svém rozhodování z následujících ustanovení insolvenčního zákona:

Podle ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Odst. 2 písm. b) téhož ustanovení dále určuje, že předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutí, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Dne 11. 11. 2013 soud nařídil usnesením-A-11předběžné opatření, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, umožnil provést již nařízenou dražbu nemovitosti vedenou pod sp. zn. 063 EX 859/05 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 42 INS 29080/2013 k dispozici v tomto řízení. Současně rozhodl o povinnosti navrhovatele-soudního exekutora-uhradit soudní poplatek ve výši 1000,-Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník řádně a včas odvolání a věc byla proto předložena k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze.

Dříve, než mohl Vrchní soud v Praze o odvolání rozhodnout, nařídil soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil podle § 202 odt. 1 o.s.ř. usnesením 063 EX 859/05-234 nový dražební rok formou elektronické dražby na den 18. 11. 2013 v 9.00 hod., ve které získal výtěžek ve výši 3 566,667.00 Kč prodejem nemovitostí zapsaných na LV 415 v katastrálním území 599735 Březová-Oleško, které jsou ve vlastnictví dlužníka a jeho manželky. Dražba byla provedena, avšak usnesení o příklepu nenabylo právní moci, neboť jej odvoláním napadli účastníci exekučního řízení.

Dlužník mezi tím dne 12. 11. 2014 na výzvu zdejšího soudu doplnil insolvenční návrh o seznam majetku a seznam závazků, a zaslal soudu znalecký posudek, kterým byly ohodnoceny dřeviny na parcele č. 33/12 a 33/4 v obci Březová-Oleško.

Dne 21. 1. 2014 rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením č.j.: 1 VSPH 2156/2013-A-29 tak, že usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2013 č.j.:-A-11 změnil tak, že zamítl návrh na předběžné opatření, kterým byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, umožnil provést již nařízenou dražbu nemovitosti vedenou pod sp. zn. 063 EX 859/05 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení. Soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, pro které jedině může být zamezeno účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení.

Dne 29. 1. 2014 byl zdejšímu soudu doručen druhý návrh na vydání předběžného opatření podle 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým se soudní exekutor JUDr. JUDr. Vladimír Plášil domáhá, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že se mu umožňuje, po jím provedené dražbě nemovitostí ve vlastnictví dlužníka a jeho manželky, vyčkat rozhodnutí Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího, o odvolání účastníků exekučního řízení proti jeho usnesení o udělení příklepu č.j. 063 EX 859/05-238 ze dne 18. 11. 2013 ve znění opravného usnesení č.j. 063 EX 859/13-248 ze dne 10. 12. 2013 v rámci již nařízené exekuce prodejem nemovitostí , vedené pod sp. zn.: 063 EX 859/05 s omezením, aby výtěžek ve výši 3 566 667,00 Kč dosažený zpeněžením nemovitostí povinného a jeho manželky, byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: 42 INS 29080/2013 k dispozici v tomto řízení. Svůj návrh odůvodnil tím, že byla provedena dražba, avšak usnesení o příklepu nenabylo právní moci, a je zapotřebí vyčkat rozhodnutí odvolacího soudu a následně pak namísto toho, aby soudní exekutor prováděl rozvrh, je třeba převést finanční prostředky získané dražbou na účet insolvenčního soudu.

Zdejší soud neshledal ve druhém návrhu soudního exekutora žádné důvody zvláštního zřetele, které by odůvodňovaly aplikaci ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ. Jeho povinnost, vyčkat rozhodnutí Městského soudu v Praze jako odvolacího soudu o napadeném usnesení o příklepu v provedené dražbě, vyplývá ze zákona a není třeba ji řešit ještě předběžným opatřením v insolvenčním řízení.

Zároveň soud ukládá soudnímu exekutorovi, aby peněžní prostředky, představující výtěžek ve výši 3 566 667,00 Kč, dosažený z prodeje nemovitostí dlužníka a jeho manželky nikomu ( s výjimkou insolvenčního správce ) nevyplácel.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou stejnopisech.

Lhůta je zachována, je-li poslední den této lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, která má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 6. února 2014 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková