KSPH 42 INS 26025/2012-P10-6
KSPH 42 INS 26025/2012-P10-6

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 25 Katusice, Krásná Ves 7, o zpětvzetí přihlášky věřitele č. 10: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, se sídlem 140 23 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, o odvolání do rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 26025/2012-P10-3 ze dne 18.7.2014,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.: KSPH 42 INS 26025/2012-P10-3 ze dne 18.7.2014 s e m ě n í tak, že přihláška č. 10 věřitele č. 10 v celkové výši 67.741,24 Kč zůstává nadále v platnosti a právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.:-P10-3 ze dne 18.7.2014 vzal zdejší soud na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky věřitele č. 10: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, se sídlem 140 23 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, v celkové výši 67.741,24 Kč, z důvodu, že věřitel č. 10 zaslal zdejšímu soudu sdělení ze dne 17.7.2014 o zpětvzetí přihlášené pohledávky.

Věřitel proti uvedenému usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby bylo výše uvedené rozhodnutí celé zrušeno. Důvodem odvolání je skutečnost, že dosud nebylo soudem rozhodnuto o změně nabyvatele pohledávky, která se týká Lenky Hrdličkové, dříve anonymizovano , nar. 16.7.1983, bytem Zahrádky 265, 294 04 Dolní Bousov. Lenka Hrdličková se podílela na částečné úhradě pohledávky, jak již bylo soudu věřitelem sděleno ve zpětvzetí přihlášené pohledávky ze dne 17.7.2014.

Podle ust. § 184 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen insolvenční zákon) v případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží.

Insolvenční soud tak před rozhodnutím o vzetí na vědomí zpětvzetí nejdříve musí vyrozumět o zpětvzetí osoby, které plnily věřiteli namísto dlužníka, a poskytnout jim lhůtu k podání návrhu na vstup do insolvenčního řízení dlužníka, kde případně specifikují výši svého nároku a další okolnosti jeho vzniku.

-1-přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní rozhodnutí změnil tak, že přihláška č. 10 věřitele č. 10 v celkové výši 67.741,24 Kč zůstává nadále v platnosti a právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel č. 10, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. září 2014

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Kameníková

-2-