KSPH 42 INS 22993/2012-A-10
č.j. KSPH 42 INS 22993/2012-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jedomělice 42, 273 78 Řisuty, o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 22993/2012-A-8 ze dne 25.9.2012 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 3.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 22993/2012-A-8 ze dne 25.9.2012 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 4.000,-Kč.

Dlužník proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby mu stanovená záloha byla snížena s ohledem na skutková tvrzení uvedená v žalobě a rovněž v podaném odvolání.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Při stanovování výše zálohy je třeba přihlédnout též k předpokládanému způsobu řešení úpadku, kterým je v případě dlužníka oddlužení. Výši zálohy soud určil s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka, když jeho měsíční mzda dosahuje výše 11.500,-Kč čistého. Soud obdobnou výši zálohy ustanovuje dlužníkům, kteří jsou na tom majetkově podobně, jako Kateřina anonymizovano .

Soud považuje za nutné rovněž dlužníka upozornit, že záloha nemá být zaplacena do 3 dnů od doručení rozhodnutí, ale do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jelikož rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí lhůty k podání odvolání, která je 15 dní, je povinnost zaplatit zálohy na náklady insolvenčního řízení ne 3 dny, ale 18 dní od doručení rozhodnutí. Stejně tak je možné požádat soud o prodloužení i této 18ti denní lhůty, např. z důvodu, že jeden měsíc dlužník zaplatí část zálohy a druhý měsíc zaplatí doplatek.

Zaplacená záloha následně umožní bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka aktivní činnost insolvenčního správce, tj. umožní, aby správce učinil všechny potřebné kroky, především prověřil úkony dlužníka, zda zde nebudou zjištěny právní úkony, které by byly neplatné či neúčinné dle hlavy VII. IZ. Není však v současné době zřejmé, jak dlouho zálohy za přiměřenou.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 3.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou je dlužník dle názoru soudu schopen zaplatit.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 22. října 2012 JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Kolingerová