KSPH 42 INS 22942/2013-B-31
č.j.: KSPH 42 INS 22942/2013-B-31 spojeno s řízením sp. zn. KSPH 42 INS 22946/2013

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníků a) Viktor anonymizovano , anonymizovano , bytem Český Šternberk 80, 257 26 Divišov a b) Liudmyla anonymizovano , nar. 17. 2. 1977, bytem Český Šternberk 80, 257 26 Divišov,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Yuliia anonymizovano , anonymizovano , bytem Baltskaja drahaa 47/12, Odessa, Ukrajina (B-27) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby z majetkové podstaty dlužníků nabyla: pozemek parcelní číslo 403/2, zapsaný na LV č. 545 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, katastrální území Český Šternberk a spoluvlastnický podíl dlužníků o velikosti ideální 1/3 k pozemku parcelní číslo st. 92/1, jehož součástí je stavba, budova č.p. 80, zapsaný na LV č. 96 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, katastrální území Český Šternberk,

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že anonymizovano Yuliia může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Yuliia anonymizovano , aby nabídla nejvyšší cenu. takto:

Návrhem ze dne 19. 5. 2015 (B-27) požádala Yuliia anonymizovano insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty (dále jen Návrh ).

O povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty ohledně pozemku parcelní číslo 403/1 zapsaném na LV č. 555 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, katastrální území Český Šternberk, rozhodl soud již usnesením č.j.-B-25 ze dne 17. 4. 2015, proto o tomto návrhu znovu nerozhodoval.

K Návrhu se podáním ze dne 29. 5. 2015 vyjádřil zástupce věřitelů, který uvedl, že by udělením výjimky došlo k hrubému rozporu se zásadami insolvenčního řízení, v plné moci nebylo uvedeno, že dlužníkovi byla udělena plná moc od sestry, v současné době je znám zástupci věřitelů kupec, který nabízí vyšší cenu, dlužník má připravenou hotovost, která evidentně spadá do majetkové podstaty a že dlužník se evidentně snaží vyhýbat placení svých závazků.

Uděleným souhlasem je však pouze stanoveno, že anonymizovano Yuliia může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Skutečnost, že je věřiteli znám kupec nabízející vyšší kupní cenu tak udělení takového souhlasu nebrání.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) isir.justi ce.cz

Ze skutečnosti, že sestra dlužníka a) podala Návrh, nelze dle soudu dovozovat, že by se dlužníci snažili vyhýbat placení svých závazků či že by porušovali jiné povinnosti stanovené v usnesení o schválení oddlužení.

S ohledem na vše výše uvedené rozhodl soud tak, že udělil výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno).

V Praze dne 1. června 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení:

Marcela Engelová