KSPH 42 INS 22139/2013-A-11
č.j. KSPH 42 INS 22139/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, 9. května 549, a dlužnice: Jaroslava anonymizovano , nar. 28.9.1964, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, 9. května 549, o insolvenčních návrzích spojených s návrhy na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 22139/2012-A-9 ze dne 27.9.2013 s e m ě n í tak, že se dlužníkům ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady řízení ve výši 2.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-9 ze dne 27.9.2013 byla dlužníkům uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 6.000,-Kč.

Dlužníci proti tomuto usnesení podali v zákonné lhůtě odvolání a požadovali, aby bylo rozhodnutí o záloze buď celé zrušeno, nebo aby jim stanovená záloha byla snížena s ohledem na skutková tvrzení uvedená v žalobě a rovněž v podaném odvolání.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Při stanovování výše zálohy je třeba přihlédnout též k předpokládanému způsobu řešení úpadku, kterým je v případě dlužníků oddlužení. Výši zálohy soud určil s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníků, když tito v samotném návrhu uvedli, že mají stabilní zaměstnání a stabilní příjem a lze tak očekávat, že dostojí svým povinnostem a v případě schválení oddlužení bude moci být insolvenční správce odměňován měsíčně.

Zaplacená záloha umožní bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka aktivní činnost insolvenčního správce, tj. umožní, aby správce učinil všechny potřebné kroky, především prověřil úkony dlužníka, zda zde nebudou zjištěny právní úkony, které by byly neplatné či neúčinné dle hlavy VII. IZ. Není však v současné době zřejmé, jak dlouho bude činnost správce trvat a jaké s ní budou spojeny náklady, soud má proto stanovenou výši zálohy za přiměřenou.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 2.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou jsou dlužníci dle svého vyjádření v odvolání schopni zaplatit. to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 12. listopadu 2013 JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková