KSPH 42 INS 22008/2012-P1-4
č. j.: KSPH 42 INS 22008/2012-P1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Hana Chaloupková, nar. 23.10.1956, bytem Velký Osek 679, 281 51 Velký Osek, o přihlášce věřitele č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1 o odvolání do rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 22008/2012-P1-2 ze dne 26.2.2013,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 22008/2012-P1-2 ze dne 26.2.2013 s e m ě n í tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu nezjištěné dílčí pohledávky č. 2 v částce 41.141,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-P1-2 ze dne 26.2.2013 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1 v celkové výši 84.000,-Kč, z důvodu, že věřitel se v zákonem stanové lhůtě nebránil popěrnému úkonu insolvenčního správce a pohledávka byla popřena do výše větší než bylo 50% přihlášené pohledávky. Výrokem II. stejného usnesení bylo rozhodnuto, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v tomto insolvenčním řízení končí.

Věřitel proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby bylo výše uvedené rozhodnutí buď celé zrušeno, nebo aby bylo rozhodnuto tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu nezjištěné dílčí pohledávky č. 2 v částce 41.141,-Kč.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně proto přezkoumal přihlášku pohledávek věřitele č. 1 a zjistil, že tato se skládá ze dvou dílčích pohledávek. Přičemž dílčí pohledávka č. 1 byla zjištěna insolvenčním správcem ve výši 33.782,-Kč a dílčí pohledávka č. 2 byla popřena v celém rozsahu, tedy do výše větší než 50% celkové přihlášené dílčí pohledávky. Soud měl proto rozhodnout o odmítnutí dílčí pohledávky č. 2 věřitele č. 1 a v ohledu ukončení účasti věřitele č. 1 v insolvenčním řízení měl rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní rozhodnutí změnil tak, že účast věřitele č. 1 po právní moci tohoto usnesení končí v rozsahu

-1-26.2.2013 nedotčené.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel č. 1, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. března 2013

JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Kolingerová

-2-