KSPH 42 INS 20966/2012-A-12
č.j. KSPH 42 INS 20966/2012-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Olga anonymizovano , anonymizovano , bytem Hřebečská 660/11, 273 43 Buštěhrad, o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 20966/2012-A-8 ze dne 13.9.2012 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 2.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 20966/2012-A-8 ze dne 13.9.2012 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč.

Dlužník proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby bylo rozhodnutí o záloze buď celé zrušeno, nebo aby mu stanovená záloha byla snížena s ohledem na skutková tvrzení uvedená v žalobě a rovněž v podaném odvolání.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Při stanovování výše zálohy je třeba přihlédnout též k předpokládanému způsobu řešení úpadku, kterým je v případě dlužníka oddlužení. Výši zálohy soud určil s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka, když tento v podaném odvolání soudu dostatečně zdůvodnil, z jakých důvodů není schopen zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit v plné výši. Soud se proto po přezkoumání podaného odvolání domnívá, že není třeba ukládat zálohu při horní zákonné hranici.

Zaplacená záloha umožní bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka aktivní činnost insolvenčního správce, tj. umožní, aby správce učinil všechny potřebné kroky, především prověřil úkony dlužníka, zda zde nebudou zjištěny právní úkony, které by byly neplatné či neúčinné dle hlavy VII. IZ. Není však v současné době zřejmé, jak dlouho bude činnost správce trvat a jaké s ní budou spojeny náklady, soud má proto stanovenou výši zálohy za přiměřenou.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 2.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou je dlužník dle svého vyjádření v odvolání schopen zaplatit. to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 14. listopadu 2012 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Kateřina Zounková