KSPH 42 INS 20585/2012-A-13
KSPH 42 INS 20585/2012-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských č. 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Byseň 16, 273 79 Tuřany, o insolvenčním návrhu a o zastavení insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 20585/2012-A-11 ze dne 25.10.2012 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-11 ze dne 25.10.2012 bylo rozhodnuto o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dříve, než toto usnesení nabylo právní moci, zaplatil dlužník podáním došlým soudu dne 2.11.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši předepsané mu usnesením ze dne 19.9.2012.

Soud proto za použití § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud usnesení zrušil, neboť dlužník soudní poplatek ve lhůtě určené k odvolání zaplatil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze, dne 16. listopadu 2012

JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Kolingerová