KSPH 42 INS 19531/2013-A-11
č.j. : KSPH 42 INS 19531/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5 Praha 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Hvězda 30, 273 77 Malíkovice o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na prohlášení konkursu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2013 č.j. KSPH 42 INS 10632/2013- A-9 se mění tak, že výrok tohoto usnesení zní následovně :

Soud ukládá dlužníku dle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění ( dále jen IZ) povinnost zaplatit zálohu na insolvenční řízení ve výši 5000 Kč a to ve dvou splátkách po 2.500 Kč tak, že první splátka bude zaplacena do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení a druhá v následujícím kalendářním měsíci :

a) bezhotovostně na účet soudu číslo: 6015-872111/0710 konstantní symbol : 0558 variabilní symbol 942153113 nebo b) hotově do pokladny soudu

Odůvodnění:

Návrhem, kterým bylo dne 12. 7. 2013 zahájeno nadepsané insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel (věřitel) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a řešení tohoto úpadku konkursem. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly téhož dne zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 17. 9. 2 č.j.: KSPH 42 INS 10632/2013-A-9 stanovil zálohu na insolvenční řízení ve výši 5000,-Kč. Dne 14. 10. 2013 podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání proti výši zálohy na insolvenční řízení, která byla stanovena na 5000,-Kč s tím, že takto stanovená výše zálohy je příliš vysoká a dlužníkovi by nezbyly prostředky na hrazení plynu a elektřiny a na placení vyživovací povinnosti pro syna. Žádá proto o povolení zaplatit zálohu na insolvenční řízení v nižších splátkách. Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V dané věci soud z návrhu dlužníka zjistil, že má 8 věřitelů a celková výše jeho závazků je dlužníkem odhadována na 234 198,-Kč. jeho průměrný měsíční příjem činí v roce 2013 16 229,-Kč. , zaměstnán je u společnosti Městský podnik služeb Kladno, IČ 250 85 221 -pokračování-spol.s.r.o., se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno, je svobodný a má vyživovací povinnost k jednomu dítěti.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je možné v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení změnil tak, že povolil dlužníkovi zaplatit zálohu stanovenou na 5000 Kč ve dvou splátkách po 2.500 Kč.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 zákona o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 11. 11. 2013 JUDr. Jitka Bartáková ,v.r.

soudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková

-2-