KSPH 42 INS 17824/2012-B-10
č.j. KSPH 42 INS 17824/2012-B-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Dezidera anonymizovano , anonymizovano , bytem T.G. Masaryka 314, 289 03 Městec Králové a dlužnice: Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem T.G. Masaryka, 314, 289 03 Městec Králové o odvolání insolvenčního správce proti rozhodnutí č.j. KSPH 42 INS 17824/2012-B-7,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 17824/2012-B-7 ze dne 26.2.2013 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 17824/2012-B-7 ze dne 26.2.2013 byla insolvenčnímu správci uložena pořádková pokuta ve výši 20.000,-Kč pro neplnění jeho povinností insolvenčního správce.

Insolvenční správce dne 5.3.2013 splnil svou povinnost, jež mu byla usnesením o uložení pořádkové pokuty vytýkána a dne 7.3.2013 proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby bylo rozhodnutí o pořádkové pokutě celé zrušeno. V odvolání poukazoval na skutečnost, že své povinnosti, byť na základě usnesení o uložení pořádkové pokuty dostál, a tedy účelu vyžadovaného soudem bylo dosaženo.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty zrušil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 15. března 2013 JUDr. Jitka Bartáková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Kolingerová