KSPH 42 INS 14996/2013-A-54
č.j. KSPH 42 INS 14996/2013-A-54

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: HEEL a.s., IČO: 46356223, se sídlem Tyršova 196, 256 01 Benešov, o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem V Domově 1356/25, 130 00 Praha 3, b) SORIN, s.r.o., IČO: 25562711, se sídlem U Prefy 793/16, 182 00 Praha 8, zast. JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou se sídlem Leopolda anonymizovano 37, 674 01 Třebíč, c) FLAMILO PARTNER, s.r.o., IČO: 63320801, se sídlem Průmyslová 4544/1c, 796 01 Prostějov, zast. JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou se sídlem Leopolda anonymizovano 37, 674 01 Třebíč, d) Ivo anonymizovano , anonymizovano , IČ: 13292048, bytem Chržínská 334, 273 24 Velvary, zast. Mgr. Janem Lehovcem, advokátem se sídlem Dlážděná 1586/4 110 00 Praha 1, a e) Česká spořitelna a. s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova1929/62, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze,

o vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud n a ř i z u j e toto p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í :

I. Insolvenční soud ustanovuje dlužníkovi předběžného správce: JUDr. Šárka Línková, IČ: 66219060, se sídlem Jiráskova 972, 530 02 Pardubice.

II. Insolvenční soud ukládá předběžnému správci, aby do rozhodnutí o úpadku vykonával činnosti stanovené insolvenčním zákonem a podával soudu a prozatímnímu věřitelskému výboru pravidelné měsíční zprávy o své činnosti.

III. Dlužník může nakládat s majetkovou podstatou jen se souhlasem předběžného správce.

IV. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, se nařizuje, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 27. 5. 2013 zahájeno insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel (věřitel) ZEVUN s.r.o., IČO: 26006863, se sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň, domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a řešení tohoto úpadku konkursem. Insolvenční soud tento návrh usnesením č.j.-A-8 ze dne 11. 6. 2013 odmítl. Vrchní soud v Praze rozhodnutí Krajského soudu v Praze usnesením č.j. 3 VSPH 1201/2013-A-21 ze dne 30. 1. 2014 potvrdil s tím, že v řízení bude dále pokračováno k návrhu dalších přistoupivších věřitelů.

Usnesením č.j.-A-36 ze dne 17. 10. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Toto usnesení bylo zrušeno usnesením

Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 2261/2014-A-49 ze dne 23. 6. 2015 a věc byla vrácena Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-4 ze dne 18. 12. 2014 byl jmenován prozatímní věřitelský výbor.

Usnesením č.j.-A-52 ze dne 14. 7. 2015 byl dlužník vyzván, aby se písemně vyjádřil k insolvenčním návrhům dalších navrhovatelů a aby splnil povinnost stanovenou v ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, a to v souladu s ust. § 128 odst. 3 insolvenčního zákona.

Podáním ze dne 13. 7. 2015 navrhovatel e)-Česká spořitelna a. s. (dále jen Navrhovatel )-jednající jako předseda prozatímního věřitelského výboru-navrhl nařízení předběžného opatření, kterým by soud v souladu s ustanovením § 112 a § 113 insolvenčního zákona ustanovil dlužníkovi předběžného správce: JUDr. Šárka Línková, IČ: 66219060, se sídlem Jiráskova 972, 530 02 Pardubice, dále omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec ustanovení § 111 insolvenčního zákona tak, že dlužník bude moci nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, uložil předběžnému insolvenčnímu správci povinnost podávat měsíčně písemné zprávy o své činnosti a nařídil, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci (dále jen Návrh ).

Návrh byl odůvodněn tím, že dlužník v období července 2013 až června 2014 přesměroval veškeré finanční prostředky od společnosti OTE, a.s., IČO: 26463318, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 (dále jen OTE ), jakožto nároky dlužníka z podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon o podporovaných zdrojích ), které OTE vypořádává, z účtů zajištěných ve prospěch Navrhovatele, když za toto období se jednalo o částku ve výši 11.278.134,32 Kč, kterou dlužník v celé části utratil. Dále tím, že dlužník, respektive jediný člen představenstva dlužníka, pan Peter Kreibich nesplnil svou povinnost zajistit zaknihování akcií dle § 4 odst. 6 písm. c) zákona o podporovaných zdrojích, a nebylo tak vyhověno podmínce pro výplatu a zúčtování nároků dlužníka z podporovaných zdrojů za měsíce červenec 2014 až září 2014. Dlužník, resp. jeho statutární orgán, tak způsobil majetkové podstatě škodu v řádech milionů korun českých (přesné vyčíslení lze předložit porovnáním z vyrobené elektrické energie za dané období). Navrhovatel pak poukázal na to, že dlužník se pokusil převést vlastnické právo k budově, sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou n2 (dále jen Budova ), na společnost CALATIS, a.s., IČO: 01408429, se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 (dále jen CALATIS ) a to kupní smlouvou ze dne 21. 5. 2013, tedy pouhý týden před zahájením insolvenčního řízení, navíc za zcela absurdně nízkou částku 200.000,-Kč (dále jen Kupní smlouva 1 ). Ve stejný den, 21. 5. 2013, uzavřel dlužník se společností CALATIS též druhou kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouva 2 ), kterou se pokusil převést vlastnické právo pouze k samostatné technologii sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou h1, jež je nedílnou součástí Budovy (dále jen Technologie ) za cenu 1.000.000,-Kč, tedy cenu taktéž značně podhodnocenou. Dle znaleckého posudku č. 18/2013, vypracovaného ke dni 4. 2. 2013 znalcem A-Consult plus, spol. s r.o., IČO: 41186907, se sídlem Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1 (dále jen Znalecký posudek ), činí tržní hodnota Budovy včetně Technologie částku 52.900.000,-Kč. Cena sjednaná v Kupní smlouvě 1 a Kupní smlouvě 2 činila celkem částku 1.200.000,-Kč, tedy více jak 44krát nižší než tržní cena stanovená ve Znaleckém posudku. Převedení vlastnického práva k Budově a Technologii se Navrhovatel bránil žalobou na určení neplatnosti Kupní smlouvy 1 a žalobou na určení vlastnického práva k Technologii. Pravomocným Rozsudkem Okresního soudu v Benešově, č. j. 9 C 198/2013-249 ze dne 2. 10. 2014, ve znění Rozsudku Krajského soudu v Praze, č. j. 29 Co 148/2015-304 ze dne 6. 5. 2015 bylo určeno, že Kupní smlouva 1 je absolutně neplatná. Krajský soud v Praze ve výše uvedeném Rozsudku mimo jiné uvedl, že dlužník zneužil svého práva disponovat se svým majetkem, když se tohoto svého jediného výrobního prostředku bez adekvátní náhrady zbavil a znemožnil tak možnost na uspokojení pohledávek svých věřitelů, když právě Navrhovatel vycházel při poskytnutí úvěru z kalkulace budoucích výnosů dlužníka z činnosti bioplynové stanice. Rozsudkem Okresního soudu v Benešově, sp. zn. 4 C 193/2013 ze dne 31. 7. 2014, který byl potvrzen Rozsudkem Krajského soudu v Praze, č. j. 31 Co 79/2015, dosud nedoručeným, bylo určeno, že Dlužník je vlastníkem Technologie. Navrhovatel uzavřel, že z výše citovaných soudních rozhodnutí je naprosto zřejmé, že se dlužník aktivně snažil o vyvedení majetku z majetkové podstaty a nelze vyloučit, že dlužník bude se znovunabytým dispozičním oprávněním v této činnosti pokračovat. Závěrem Navrhovatel poukázal na pochybnosti ohledně jediného člena představenstva dlužníka, Petera Kreibicha, který nikdy osobně nejednal s prozatímním věřitelským výborem ani s dosavadní insolvenční správkyní JUDr. Línkovou. Peter Kreibich komunikuje s prozatímním věřitelským výborem i JUDr. Línkovou výhradně e-mailovými zprávami, u nichž lze v případě, kdy osoba nikdy osobně nekomunikovala s adresátem, pochybovat o skutečném odesílateli. Je tedy otázkou, zda je Peter Kreibich osobou se schopnostmi odpovídajícími funkci jediného člena představenstva akciové společnosti, nebo zda je osobou, která pouze obsadila volné místo v představenstvu a plní pokyny jiných osob.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona 1 předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení může insolvenční soud předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je povinností předběžného správce provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na nařízení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho nařízení.

Navrhovatel odůvodnil nutnost vydání předběžného opatření výše popsaným jednáním dlužníka, kterým se dlužník několikrát pokoušel změnit rozsah majetkové podstaty a to jen pár dní před zahájením insolvenčního řízení a nelze tak vyloučit, že dlužník bude se znovunabytým dispozičním oprávněním v této činnosti pokračovat.

Z Návrhu a k němu připojených příloh (rozsudek Okresního soudu v Benešově č.j. 9 C 198/2013-249 ze dne 2. 10. 2014, rozsudek Okresního soudu v Benešově sp. zn. 4 C 193/2013 ze dne 31. 7. 2014, rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 29 Co 148/2015-304 ze dne 6. 5. 2015), resp. z podání Navrhovatele ze dne 8. 10. 2014 (A-34) a listin v něm uvedených, na které Navrhovatel v Návrhu odkázal, vyplývá, že dlužník změnil v roce 2013 v rozporu se smlouvou o zastavení pohledávek č. ZP/789/12/LCD uzavřenou mezi Navrhovatelem a dlužníkem bankovní účet v důsledku čehož byl Navrhovatel pravděpodobně připraven o část zajištění, dále pak z výše uvedených podání a listin vyplývá, že dlužník uzavřel dne 21. 5. 2013 Kupní smlouvu 1 a téhož dne Kupní smlouvu 2. Pravomocným Rozsudkem Okresního soudu v Benešově, č. j. 9 C 198/2013-249 ze dne 2. 10. 2014, ve znění Rozsudku Krajského soudu v Praze, č. j. 29 Co 148/2015-304 ze dne 6. 5. 2015 pak bylo určeno, že Kupní smlouva 1 je absolutně neplatná. Rozsudkem Okresního soudu v Benešově, sp. zn. 4 C 193/2013 ze dne 31. 7. 2014, který dosud nenabyl právní moci, bylo určeno, že dlužník je vlastníkem Technologie.

Z výše uvedených skutečností má soud za osvědčené, že omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona není dostatečným, resp. je zde důvodnou obava, že je dlužník nebude respektovat, když se jen pár dní před zahájením insolvenčního řízení pokoušel výše popsaným jednáním měnit rozsah majetkové podstaty.

Soud proto v zájmu ochrany věřitelů dlužníka v době do vydání rozhodnutí o úpadku, resp. do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, nařídil dle ustanovení § 113 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tj. ustanovil dlužníkovi předběžného správce, předběžnému správci uložil, aby do rozhodnutí o úpadku vykonával činnosti stanovené insolvenčním zákonem a podával soudu a prozatímnímu věřitelskému výboru pravidelné měsíční zprávy o své činnosti, dále rozhodl, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou jen se souhlasem předběžného správce a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, nařídil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci, aby tak zabránil případným změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka.

S odkazem na ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona, resp. §§ 112 odst. 1 a 113 odst. 1 insolvenčního zákona, bylo podle názoru insolvenčního soudu možné uvedené předběžné opatření vydat i bez návrhu a proto nebyl Navrhovatel povinen složit jistotu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 2). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 14. července 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení:

Marcela Engelová

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )