KSPH 42 INS 12779/2013-A-16
č.j. KSPH 42 INS 12779/2013-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 285 04 Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6, adresa k doručení: 284 01 Kutné Hora, Na Škvárách 116, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 12779/2013-A-13 ze dne 4.11.2013 s e m ě n í tak, že se řízení n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 42 INS 12779/2013-A-13 ze dne 4.11.2013 bylo rozhodnuto o tom, že se zastavuje výše uvedené insolvenční řízení z důvodu, že dlužník ve lhůtě stanovené mu soudem nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Dlužník v odvolací lhůtě zálohu zaplatil a podal proti tomuto usnesení v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby bylo rozhodnutí změněno tak, že se řízení nezastavuje.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože dlužník splnil povinnost, kterou mu soud uložil a současně věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a změnil rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 4.11.2013 tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 14. listopadu 2013 JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková