KSPH 42 INS 10786/2013-B-15
č.j. KSPH 42 INS 10786/2013-B-15 spojeno s řízením sp. zn. KSPH 42 INS 10787/2013

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníků: a) Vita anonymizovano , anonymizovano , a b) Michal anonymizovano , nar. 26. 12. 1968, oba bytem Purkyňova 1948/48A, 251 01 Říčany,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Stanislava Todavchycha, nar. 22. 8. 1995, bytem Purkyňova 1948/48A, 251 01 Říčany, podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) s o u h l a s s tím, aby z majetkové podstaty dlužníků nabyl: bytovou jednotku č. 1948/1 v budově č.p. 1948 na pozemku p.č. st. 3410, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 885/15549 na společných částech budovy č.p. 1948 a na pozemcích p.č. st. 3410, a p.č. 890/2, 890/105 a 890/107, to vše zapsáno na LV č. 6391 vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, katastrální území Říčany u Prahy.

Odůvodnění:

Dne 1. 10. 2014 byla soudu doručena žádost syna dlužníků, aby mu insolvenční soud udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka (č.l. B-13). K této žádosti bylo připojeno stanovisko zástupce věřitelů, ve kterém bylo uvedeno, že zástupce věřitelů nemá proti udělení souhlasu námitek.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 IZ nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Na základě shora uvedeného tedy soud povolil dle § 295 odst. 3 IZ výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že syn dlužníků může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na synovi dlužníků, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno).

V Praze dne 8. října 2014

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová