KSPH 42 INS 10137/2013-A-18
Jednací číslo: KSPH 42 INS 10137/2013-A-18

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem 281 01 Velim, Nám. Obránců míru 120, adresa pro doručování: Pražská 417, 280 02 Kolín o odvolání proti rozhodnutí soudu č.j.: KSPH 42 INS 10137/2013-A-18 ze dne 23.9.2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 42 INS 10137/2013-A-18 ze dne 23.9.2013 se mění tak, že řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 11.4.2013 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-10 insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci citovaného usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Protože dlužník zálohu nezaplatil ve lhůtě stanovené soudem, rozhodl soud usnesením ze dne 23.9.2013 o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dne 4.10.2013 dlužník podal odvolání do uvedeného usnesení o zastavení insolvenčního řízení a zároveň zaplatil zálohu v soudem vyměřené výši, tj. 5.000,-Kč.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V dané věci bylo proti rozhodnutí, které není rozhodnutím o předběžném opatření ani rozhodnutí ve věci samé, podáno odvolání, kterému lze v celém rozsahu vyhovět, když současně odpadly podmínky pro zastavení řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech.

V Praze dne 9. října 2013

JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková