KSPH 41 INS 991/2011-B-30
č.j. KSPH 41 INS 991/2011-B-30

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Třída krále Jiřího 258, 281 01 Velim, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 991/2011-B-11 ze dne 27.5.2012 se ve výroku II. a III. mění takto :

II. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce: 239273895/0300 vedený u ČSOB, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

III. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele Samcor s.r.o., se sídlem Sulova 1246, 156 00 Praha 5, IČ 25738453 a příjem ze smlouvy o důchodu uzavřené dne 29.10.2012 s dárkyní Vlastou Skřivánkovou, nar. 9.7.1965, bytem 281 01 Velim, Třída Krále Jiřího 258.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-11 ze dne 27.5.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 31.10.2012 předložil dlužník smlouvu o důchodu uzavřenou dne 29.10.2012, kterou se dárkyně Vlasta Skřivánková, nar. 9.7.1965 zavázala hradit měsíčně 6.700,-Kč na účet insolvenčního správce.

Soud proto změnil výrok II. a III. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 16. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková