KSPH 41 INS 8465/2012-B-24
Číslo jednací: KSPH 41 INS 8465/2012-B-24

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano a dlužnice: Božena anonymizovano , narozena 22.07.1974, oba bytem Náměstí pod Lipami 100, 273 71 Zlonice při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 8465/2012-B-11 ze dne 30.7.2012 se ve výroku V. a VI. mění takto :

V. Soud ukládá plátcům mzdy nebo plátci jiného příjmu obou dlužníků postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníků stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevypláceli sražené částky dlužnici a dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce 5002202557/5500.

VI. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele Schnell Transport s.r.o., IČ 28377389, se sídlem Ottova 312, 269 01 Rakovník II. Příjem, z něhož musí dlužnice hradit splátky, je její mzda od zaměstnavatele Electric Powersteering Componensts Europe s.r.o., IČ 264 64 276, se sídlem Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 a příjem z darovací smlouvy uzavřené dne 24.3.2012 mezi dlužnicí a dárkyní Michaelou Karchňákovou, trvale bytem Náměstí pod Lipami 100, 27371 Zlonice.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-11 ze dne 30.7.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 18.6.2013 sdělil dlužník nového zaměstnavatele a současně předložil fotokopii pracovní smlouvy uzavřené dne 1.5.2013. Soud proto změnil výrok V. a VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 24. června 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: N. Laškovská