KSPH 41 INS 810/2010-P6-5
Jednací číslo: KSPH 41 INS 810/2010-P6-5

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem K.Čapka 825, 273 51 Unhošť, o zrušení usnesení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 41 INS 810/2010-P6-3 ze dne 1. října 2010 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 1. října 2010 vydal zdejší soud usnesení č. j. KSPH 41 INS 810/2010-P3-3, jímž připustil vstup společnosti Levanta a.s. se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, IČ: 282 58 045, do insolvenčního řízení dlužníka: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Unhošť K. Čapka 825, na místo dosavadního věřitele Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko reg.č. 132 781, organizační složka Citibank Europe plc, se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, IČ: 281 98 131. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 11.5.2011sdělila Levanta a.s., že je právním nástupcem věřitele Citibank Europe plc. pouze ve věci přihlášky pohledávky evidované pod č. P1, nikoliv už P6. Dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Dle odst. 4 citovaného ustanovení se rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán. S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud rozhodl v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 IZ a své rozhodnutí zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e ní odvolání přípustné.

V Praze dne 25. května 2011 JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková