KSPH 41 INS 7240/2012-B-20
Jednací číslo: KSPH 41 INS 7240/2012-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Legerova 68, 280 02 Kolín, a dlužnice: Danuše anonymizovano , nar. 10.11.1953, bytem Legerova 68, 280 02 Kolín

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 7240/2012-B-19 ze dne 9.10.2012 se ve výroku III. mění takto :

Soud ukládá oběma dlužníkům, aby z příjmů, které získají po schválení oddlužení, platili prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od listopadu 2012 do října 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč František a Danuše anonymizovano :

1. Společenství pro dům Grégrova 398, 280 02 Kolín Grgrova 398, 399, III 12.428 2% Kolín III 2. NB Profi s.r.o. Plzeňská 1270/97 13.223,22 2,13% 150 00 Praha 5 3. Všeobecná zdravotní Orlická 4/2020 27.679 4,46% pojišťovna České 130 00 Praha 3 republiky 5. VLTAVÍN leas, a.s. Milady Horákové 121 41.548 6,7% 160 00 Praha 6 6. ČR-ČSSZ Olšanská 3 18.968 3,06% 130 00 Praha 3 7. ESSOX s.r.o. Senovážné nám. 231/7 33.725,69 5,44% 370 21 České Budějovice

8. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a 312.057,58 50,31% 140 28 Praha 4-Michle 9. DEBTERIS K Vinici 1256 10.760,14 1,74% Management 530 02 Pardubice Company SE 10. SMART Capital, a.s. Hněvotínská 241/52 19.890 3,21% 779 00 Olomouc 11. NB Profi s.r.o. Plzeňská 1270/97 duplicitní 0% 150 00 Praha 5 přihláška 12. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 105.653,16 17,03% 140 00 Praha 4 13. Home Credit a.s. Moravské náměstí 249/8 24.284,51 3,92% 602 00 Brno-město

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-19 ze dne 9.10.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Ve vztahu k věřiteli č. 1-Společenství pro dům Grégrova 398, 280 02 Kolín III, došlo ke změně usnesením zdejšího soudu ze dne 25.10.2012, č.j.-P1-3, kterým byla přihláška pohledávky věřitele č. 1: Společenství pro dům Grégrova 398, 399, Kolín III., IČO 24670529, se sídlem Grégrova 398, 280 02 Kolín III, odmítnuta co do částky 4.248,-Kč. Písařskou chybou byla mylně zařazena duplicitní přihláška NB Profi s.r.o.

Nadále tak bude dlužník platit prostřednictvím insolvenčního správce svým nezajištěným věřitelům měsíčně částku dle poměru jejich pohledávek, jak stanoveno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 21. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková