KSPH 41 INS 7100/2011-B-46
jednací číslo: KSPH 41 INS 7100/2011-B-46

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavná 1000/24, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, pro doručení: tř. Václava Klementa 1236, 293 01 Mladá Boleslav, o snížení splátek

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. 41 INS 7100/2011-B-22 ze dne 26.09.2011 ve znění usnesení zdejšího soudu: č.j. 41 INS 7100/2011-B-23 ze dne 12.10.2011, usnesení č.j. 41 INS 7100/2011-B-42 ze dne 16.09.2013 se ve výroku III. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Z této částky insolvenční správce nejprve uhradí výživné pro nezletilé dítě dlužníka ve výši 3.500,--Kč, stanovené rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 21.01.2011, č.j. 40E 49/2011-3 (PM 18.02.2011), ze zbylé částky se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to od 10.listopadu 2013 po dobu 5 let v období od října 2011 do září 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j. 41 INS 7100/2011-B-22 ze dne 26.09.2011 ve znění pozdějších usnesení bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku 8.500,--Kč dle poměru jejich pohledávek počínaje dnem 10.10.2011.

Podáním došlým soudu dne 10.09.2013 insolvenční správce soudu navrhl, změnu výše dosavadních splátek na schválené oddlužení podle ust.§ 407 odstr.3 IZ. Uvedl, že v souvislosti se změnou zaměstnavatele dlužníka nebyly za období 04-06/2013 uhrazeny

žádné splátky na schválené oddlužení. Se změnou zaměstnavatele klesl čistý příjem dlužníka průměrně na částku 17.000,--Kč měsíčně. Stanovená výše měsíčních splátek včetně výživného ve výši 8.500,--Kč je vyšší než při stávajícím příjmu by činily srážky dle nař.vl. č. 595/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě srážky v částce 8.500,--Kč dlužník neobdrží dlužník ani částku životního minima a částku normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tj. 9.097,--Kč. Provedenými platbami v oddlužení byly dosud upokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 24%.

Soud svolal schůzi věřitelů za účelem projednání návrhu správce na snížení splátek povoleného oddlužení na dne 18.10.2013, na kterou se věřitelé, dlužník ani insolvenční správce nedostavili. Soud konstatoval obsah zprávy insolvenčního správce ze dne 10.09.2013 s návrhem na snížení splátek schváleného oddlužení. Insolvenční správce ani dlužník neuvedli jakou výši splátek navrhují. Soud vyšel z potvrzení nového zaměstnavatele dlužníka o výši jeho čistého měsíčního příjmu za období 04/2013 až 07/2013 a mzdového listu. Z těchto dokladů má soud za prokázáno, že čistá mzda dlužníka činila v měsíci 04/2013 17.887, v měsíci 05/2013 15.734,--Kč, v měsíci 06/2013 17.051,--Kč a v měsíci 07/2013 16.925,--Kč. Splátka na oddlužení splátkovým kalendářem dle usnesení soudu č.j.-B-23 ze dne 12.10.2011 činila 8.500,--Kč. Výše měsíční plakátky pro oddlužení plněním splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu těchto nezabavitelných prostředků je stanoven právním předpisem, v době rozhodování soudu o snížení splátek činila nezabavitelná částka 10.614,--Kč. Je nepochybné, že v případě splátky v částce 8.500,--Kč měsíčně na schválené oddlužení dlužník neobdrží částku životního minima.

Podle ust.§ 407 odst.3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (ustanovení § 168, § 169 IZ).

Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že se v případě insolvenčního dlužníka od doby schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek oddlužení, spočívající ve výše uvedených okolnostech. Čistá mzda z níž soud při schválení oddlužení vycházel činila ke dni rozhodování soudu o schváleném oddlužení částku 21.000,--Kč. Soud vyhověl návrhu dlužníka na snížení splátek a splátku stanovil v částce 5.000,--Kč měsíčně, ta byla následně navýšena o výživné jenž bylo dlužníku uloženo platit na základě rozhodnutí soudu v částce 3.500,--Kč měsíčně. Je nepochybné, že na straně dlužníka došlo od doby schváleného oddlužení splátkovým kalendářem ke snížení jeho měsíčního příjmu a dlužník v případě splátky ve výši 8.500,--Kč nedosahuje částky životního minima jednotlivce dle nař.vl. č. 595/2006 Sb., ve spojení se zák.č. 110/2006 Sb., 117/1995 Sb., a nař.vl. č. 409/2011 Sb., a č. 484/2012 Sb. (10.614,--Kč), proto soud proto stanovil výši měsíční splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Dlužník je povinen uhradit první splátku nejpozději do 10.listopadu 2013. Ostatní splátky je povinen hradit vždy ke každému 10. dni v měsíci z příjmu, jenž získal v tomto měsíci, a to po dobu pěti let.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 18. října 2013

JUDr. Jitka DROBNÁ, samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská