KSPH 41 INS 7011/2012-B-25
KSPH 41 INS 7011/2012-B-25

USNES EN Í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužníka : Luboš anonymizovano , anonymizovano a dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 57, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou , o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto :

Navrhovatelce Ivě anonymizovano , nar. 03.09.1992, bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 57, 294 15 Hradiště nad Jizerou se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Luboše Opiel anonymizovano a dlužnice Jany Opielo anonymizovano , oba bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 57, ohledně nemovitého majetku označeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 16.07.2012 pod položkou č. n1-rodinný dům č.p. 57, na pozemku parc.č.st. 14, pozemek parc.č.st. 14-zastavěná ploch a nádvoří, o výměře 108 m, pozemek parc.č. 608/10-zahrada, o výměře 240 m zapsáno na LV č. 242, , pro obec a k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

O d ů v od n ě n í :

Podáním ze dne 27.02.2013, soudu doručeno dne 04.04.2013, požádala Ivana Opielová, dcera dlužníků o povolení výjimky ve věci prodeje nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníků ze dne 16.07.2012, pod položkou n1, osobě blízké, a to za tržní cenu nemovitosti v částce 1,008.210,--Kč, která se jeví s ohledem na stáří a situaci na trhu s nemovitostmi adekvátní. Znalecký posudek je založen v přílohové obálce insolvenčního spisu pod písmenem I, výpis z katastru nemovitostí pak pod písmenem J.

Insolvenční soud, který vykonává v daném řízení funkci prozatímního věřitelského výboru (§ 66 IZ) vyslovuje svůj souhlas podle ust.§ 295 odst.3 IZ s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice uvedeným pod položkou č.1 v soupisu majetkové podstaty, osobám blízkým.

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě osoba dlužníkům blízká podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že nemovitost ( dům) v jejich vlastnictví, ve kterém bydlí by ráda zakoupila za cenu 1,008.210,--Kč, která odpovídá stáří i situaci na trhu s nemovitostmi. Insolvenční správce v podání ze dne 15.04.2013 uvedl, že nabídka kupní ceny za nemovitosti učiněná dcerou dlužníků odpovídá skutečné ceně nemovitosti a je totožná i s vypracovaným znaleckým posudkem ze dne 02.05.2012, č. 1441-21/2012, znalce Ing. Jana Hájka. Insolvenční správce uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu na prodej nemovitosti se společností Norcia, a.s., která nemovitost inzerovala na svých stránkách do konce roku 2012, žádného kupce za cenu požadovanou zajištěným věřitelem 1,500.000,--Kč se nepodařilo najít. Podle insolvenčního správce nabídka kupní ceny učiněná dcerou dlužníků odpovídá skutečné ceněn nemovitosti, což je dáno i osobní vazbou kupující k tomuto majetku. Insolvenční správce je přesvědčen, že vyšší nabídku nelze v současné době docílit.

Insolvenční soud v daném případě, kdy nemovitý majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. n1 s ohledem na výše uvedené, když vzal v úvahu stanovisko insolvenčního správce, povolil zpeněžení takového majetku osobě, která by jej jinak nesměla mít.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 17. dubna 2013

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská