KSPH 41 INS 6339/2010-B-20
jednací číslo: KSPH 41 INS 6339/2010-B-20

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Černohorský, nar. 22.10.1983, bytem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora,

o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 6339/2010-B-13 ze dne 26.10.2010 se mění tak, že výrok I. usnesení zní:

I. Soud ukládá dlužníku, aby po dobu 5 let platil věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Martina Stínková, se sídlem T.G.Masaryka 346, 272 01 Kladno, nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši celkem 900,-Kč navýšené o zákonem stanovenou výši DPH, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje: věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 1 Česká spořitelna, a.s. Spálená 75/16, 113 04 74.923,08 91,77 Praha 1 IČ: 45272956 3 MicroFin Co. s.r.o. Na Bylance 63, 284 01 6.650 8,23 Kutná Hora IČ: 26498359

5 CETELEM a.s. Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 0 0 IČ 250 85 689 6 Home Credit a.s. Moravské náměstí 249/8, Brno, 0 0 IČ 269 78 636

vždy ke každému 20. dni v měsíci, počínaje dnem 20. června 2011 po dobu 5 let. Termín první splátky je 20. června 2011.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-13 ze dne 26.10.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení. Ve vztahu k věřiteli č. 5-CETELEM a.s. došlo ke změně, kdy pravomocným rozsudkem zdejšího soudu sp. zn. 41 ICm 1740/2010-28 ze dne 4.3.2011 (PM vyznačena dne 29.3.2011) byla žaloba, kterou se žalobce domáhal, že má vůči dlužníku Jaroslavu Černohorskému nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 13.730,--Kč uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn., zamítnuta.

Ve vztahu k věřiteli č. 3-MicroFin Co. s.r.o. došlo ke změně rozhodnutí, neboť na přezkumném jednání konaném dne 27.8.2010 byla přihláška pohledávky správcem popřena do výše 7.090,-Kč. Výzva insolvenčního správce k podání žaloby byla věřiteli doručena dne 6.9.2010. V zákonné lhůtě žaloba podána nebyla.

Ve vztahu k věřiteli č. 6-Home Credit a.s. došlo ke změně rozhodnutí, neboť na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 22.10.2010 byla přihláška pohledávky ve výši 8.836,-Kč správcem popřena co do pravosti. Výzva insolvenčního správce k podání žaloby byla věřiteli doručena dne 2.11.2010. V zákonné lhůtě žaloba podána nebyla.

Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku I. tak jak je výše uvedeno, kdy soud rozhodl o uspokojení věřitelů v souladu se změnami vyplývajícími ze zvláštního přezkumného jednání a o změně v % poměru uspokojení jednotlivých věřitelů.

Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 30. května 2011 JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková