KSPH 41 INS 6208/2010-B-32
jednací číslo: KSPH 41 INS 6208/2010-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Únětice 40, 252 62 Únětice o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 6208/2010-B-16 ze dne 10.11.2010 ve spojení s usnesením č.j. KSPH 41 INS 6208/2010-B-22 ze dne 19.4.2012 se mění tak, že výrok III. a IV. usnesení zní:

III. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, jsou sociální dávky vyplácené OSSZ Praha-západ, se sídlem Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 a příjem z darovací smlouvy uzavřené dne 10.4.2012 mezi dlužnicí a Natálií anonymizovano , nar. 24.10.1991, bytem Kafkova 18, 160 00 Praha 6-Dejvice.

IV. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, společnosti OSSZ Praha-západ, se sídlem Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 a Natálii anonymizovano , nar. 24.10.1991, bytem Kafkova 18, 160 00 Praha 6 Dejvice, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 2104408974/2700 .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-16 ze dne 10.11.2010 ve spojení s usnesením č.j.-B-22 ze dne 19.4.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. dlužnice Lucie anonymizovano .

Podáním doručným zdejšímu soudu dne 16.4.2012 předložila dlužnice darovací smlouvu uzavřenou dne 10.4.2012 s dárkyní Natálií anonymizovano , nar. 24.10.1991, bytem Kafkova 607/18, 160 00 Praha 6-Dejvice, kterou se dárkyně se zavázala hradit měsíčně 4.000,-Kč

Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku III. a IV. tak jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 19. dubna 2012

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková