KSPH 41 INS 566/2011-B-10
č. j. KSPH 41 INS 566/2011-B-10

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Josef B u b e n í k , nar. 23.10.1945, bytem U Medvídků 202, 262 31 Milín, o schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 566/2011-B-8 ze dne 30.3.2011 se mění tak, že výrok II. usnesení zní :

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce: 69420345/2700, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj. 41 INS 566/2011-B-8 ze dne 30.3.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka Josefa Bubeníka nar. 23.10.1945.

Podáním ze dne 31.1.2011 sdělila insolvenční správkyně opravu v oznámeném čísle účtu insolvenční správkyně. Správné číslo účtu je 69420345/2700.

Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku II. tak jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 6. dubna 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková