KSPH 41 INS 5528/2010-B-19
KSPH 41 INS 5528/2010-B-19

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Rákosová 2290, 288 02 Nymburk při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 5528/2010-B-18 ze dne 11.10.2010 se ve výroku III. mění takto :

Soud ukládá plátci starobního důchodu dlužníka, České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze starobního důchodu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 21056464421/2700.

V ostatním zůstává výrok III. beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 24.8.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním ze dne 1.4.2011 sdělil soudu insolvenční správce, že dlužník Jaroslav anonymizovano ukončil k 28.2.2011 dohodu o pracovní činnosti u zaměstnavatele RPM Service s.r.o., se sídlem Moskevská 63, 101 00 Praha 10, dále ukončil dohodu o provedení práce k 31.12.2010 u zaměstnavatele úklidové služby. Rovněž insolvenční správce zaslal nový výměr starobního důchodu k lednu 2011.

Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 7. dubna 2011 JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vhyotovení: K. Ondráková