KSPH 41 INS 5361/2010-B-16
jednací číslo: KSPH 41 INS 5361/2010-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 501, 254 01 Jílové u Prahy o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 5361/2010-B-15 ze dne 31.5.2011 se mění tak, že výrok II. usnesení zní:

I. Soud ukládá dlužníku, aby po dobu 5 let platil věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Petra Konečného, se sídlem Revoluční 8, Praha 1, nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši celkem 900,-Kč navýšené o zákonem stanovenou výši DPH, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje: věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní Orlická 4/2020, 130 00 10.582,-4,21 pojišťovna České Praha 3 republiky IČ: 41197518 2 Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62, 50.147,29 19,95 Praha 4, IČ: 452 44 782 3 Matco, s.r.o. Opatovická 1659/4, 110 00 7.711,69 3,07 Praha 1 IČ: 26425033 4 DEBTINVEST Porter Road 33 Road 17.296,52 6,88 LIMITED Town, Tortola 5 CC Invest Ltd. Strait Street 90, 1436 69.177,84 27,53 Valletta 6 Český inkasní kapitál, Václavské náměstí 808/66, 94.571,07 37,63 a. s. 110 00 Praha 1 IČ: 27646751 7 T-Mobile Czech Republic Tomíčkova 2144/1, 149 00 1.829,60 0,73 a. s. Praha 4 IČ: 64949681

vždy ke každému 15. dni v měsíci, počínaje dnem 15. června 2011 po dobu 5 let. Termín první splátky je 15. června 2011.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-9 ze dne 24.8.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení za situace, kdy přihláška věřitele č. 4 byla insolvenčním správcem popřena v částce 17.296,52 Kč.

Žalobou pod sp. zn. 41 ICm 1210/2010 se žalobce domáhal určení pravosti pohledávky v částce 17.296,52 Kč. Podáním ze dne 24.11.2010 doručeným soudu dne 29.11.2010 vzal žalobce svoji žalobu v celém rozsahu zpět, neboť žalovaný vzal podáním ze dne 11.11.2010 své popření pohledávky zpět. Usnesením ze dne 2.12.2010 č.j. 41 ICm 1210/2010-18 bylo řízení zastaveno, plná moc byla vyznačena dnem 25.5.2011.

Ve vztahu k věřiteli č. 4 došlo v usnesení-B-15 ke zjevné písařské chybě, soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku II. tak jak je výše uvedeno. Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 3. června 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková