KSPH 41 INS 4782/2012-P12-7
Č.j. KSPH 41 INS 4782/2012-P12-7

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem 28. října 1007, 28802 Nymburk, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10: Město Nymburk, IČ 002 39 500, se sídlem náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, zast.: JUDr. Bohuslavem Sedlatým, advokátem, se sídlem Boleslavská tř. 137, 288 02 Nymburk, o přihlášce věřitele, t a k t o:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 4782/2012-P12-3 ze dne 5.září 2014 s e ve výroku I. m ě n í tak, že tento správně zní: Přihláška pohledávky č.12 věřitele č.10 Město Nymburk, IČ 002 39 500, se sídlem náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, s e odmítá v rozsahu dílčí pohledávky č. 2 přihlášené ve výši 1.707.940,60 Kč.

Odůvodnění :

Soud usnesením č.j.-A-11 ze dne 30.03.2012 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Přihláškou pohledávky ze dne 03.05.2012 se do tohoto řízení přihlásil i věřitel č.10: Město Nymburk, IČ 002 39 500, se sídlem náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk (dále jen věřitel ). Ve své přihlášce uvedl celkovou výši pohledávky vůči dlužníkovi v částce 1.748.030,40 Kč.

Usnesením č.j. KSPH 4782/2014-P12-3 ze dne 5. září 2014 odmítl soud výrokem I. přihlášku P12 v celém rozsahu a výrokem II. ukončil účast věřitele v řízení. Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 19.09.2014 podal věřitel prostřednictvím svého právního zástupce odvolání, v němž správně namítl, že na přezkumném jednání konaném dne 23.05.2012 byla dílčí pohledávka P12/1 ve výši 40.089,80 Kč uznána insolvenčním správcem i dlužníkem. Soud unesením č.j.-P12-5 ze dne 8. října 2014 změnil napadené rozhodnutí tak, že výrok II. zrušil. Podáním doručeným soudu dne 10.10.2014 požádal právní zástupce věřitele též o změnu výroku I., neboť jím byla odmítnuta pohledávka shora uvedeného věřitele v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen věřitel.

V Praze dne 14. října 2014 Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská