KSPH 41 INS 4586/2012-P21-4
KSPH 41 INS 4586/2012-P21-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbenice 40, 262 63 Milín, o zpětvzetí přihlášek pohledávek

takto :

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 4586/2012-P21-3 ze dne 13. srpna 2013 se mění tak, že se výrok II. tohoto usnesení ruší a shora uvedený věřitel tak nadále zůstává účastníkem tohoto řízení.

Odůvodnění :

Věřitel č. 6 : Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 (dále jen věřitel ) podal dne 24.6. 2013 přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbenice 40, 262 63 Milín. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 5.8.2013 vzal své přihlášky zpět v plném rozsahu z důvodu dvojího doručení. Tyto přihlášky jsou totožné s přihláškami pod označením P15 a P16.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 15. října 2013 Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská