KSPH 41 INS 4375/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 41 INS 4375/2011 29 NSČR 44/2011-A-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Jana Dobrovodského, narozeného 14. srpna 1981, bytem v Chrášťanech, Rudná u Prahy 170, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Trunečkem, advokátem, se sídlem v Dobříši, Pleskotova 1698, PSČ 263 01, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 4375/2011, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2011, č. j. KSPH 41 INS 4375/2011, 1 VSPH 506/2011-A-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal dlužník dovolání, které podáním ze dne 17. ledna 2012, doručeným soudu prvního stupně dne 19. ledna 2012, vzal v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. února 2012

JUDr. Petr G e m m e l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová