KSPH 41 INS 4240/2011-A-12
Číslo jednací: KSPH 41 INS 4240/2011-A-12

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště 9. května 370, 285 06 Sázava, o insolvenčním návrhu

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 4240/2011-A-10 ze dne 6.4.2011 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 6.4.2011 soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 20.4.2011 podal dlužník do citovaného usnesení odvolání, v němž uvedl, že vzhledem ke své současné neúnosné finanční situaci, není schopen zálohu uhradit. Požádal proto o prominutí, případně snížení nebo odložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu, proto rozhodl jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní

den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 26. dubna 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková