KSPH 41 INS 4042/2011-A-11
Jednací číslo : KSPH 41 INS 4042/2011-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Eliškou Ritterovou v insolvenční věci dlužníka: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Břežany II 123, 282 01 Břežany II, o insolvenčním návrhu a o návrhu na povolení oddlužení,

takto :

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 4042/2011-A-9 ze dne 16. března 2011 s e m ě n í tak, že dlužníku se ukládá povinnost zaplatit do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-9 ze dne 16. března 2011 soud vyzval dlužníka, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Podáním doručeným soudu dne 24.3.2011 dlužník požádal o prominutí, snížení či odložení zálohy s tím, že vzhledem k své současné finanční situaci není schopen zálohu v dané lhůtě uhradit

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu, proto rozhodl jak shora uvedeno.

Soud upozorňuje dlužníka, že lhůta k zaplacení činí 5 dnů od právní moci usnesení, nikoliv od doručení usnesení, celkem tedy cca 20 dnů od doručení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn

úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 30. března 2011

Mgr. Eliška Ritterová, v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková