KSPH 41 INS 3938/2012-B-54
KSPH 41 INS 3938/2012-B-54

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužníka : BLACK Wind, s.r.o., IČ: 28492218, se sídlem Lidická 148/4, 266 01 Beroun-Závodí,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto :

Navrhovateli VORLÍČEK-PLAST, s.r.o., IČ: 251 15 626, se sídlem K Vypichu 551, 273 71 Zlonice, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka BLACK Wind, s.r.o., IČ: 28492218, se sídlem Lidická 148/4, 266 01 Beroun- Závodí, ohledně majetku označeného v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 27.11.2012, pod písm. h) bod 4, zveřejněno na č.l. B-18/3, a to: pohledávka za jednatelem dlužníka Oto Blackým a Bc. Danou Blackou dle rozsudku Okresního soudu v Beroune ze dne 31.7.2013, sp.zn. 8T 41/2013-997 ve výši 1,978.333,-Kč.

O d ů v od n ě n í :

Podáním ze dne 19.9.2016, soudu doručeno téhož dne požádal insolvenční správce o svolání schůze věřitelů podle ust.§ 295 odst. 2 písm. f) IZ. Uvedl, že výše uvedená pohledávka nacházející se v majetkové podstatě dlužníka byla nabízena k prodeji na základě inzerce. Insolvenční správce obdržel celkem 7 nabídek (založeny na č.l. B-48). nejvyšší nabídka v částce 39.000,-Kč byla učiněna ze strany věřitele VORLIČEK-PLAST, s.r.o., který je současně zástupcem věřitelů, tj. osobou uvedenou v ust.§ 295 odst. ě písm. f) IZ. Insolvenční správce navrhoval svolání schůze věřitelů za účelem vyslovení souhlasu věřitelů s nabytím výše uvedené pohledávky zástupcem věřitelů.

Insolvenční soud svolal schůzi věřitelů na dne 31.10.2016, na jejímž programu bylo hlasování o udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka zástupcem věřitelů. Schůze věřitelů se zúčastnil insolvenční správce a zástupce věřitelů, žádný další z přihlášených věřitelů se na schůzi věřitelů nedostavil. Soud konstatoval, že schůze věřitelů nebyla usnášeníschopná, neboť přítomný věřitel s ohledem, na ust.§ 53 IZ nesměl ve vlastní věci hlasovat.

Insolvenční správce uvedl, že zástupce věřitelů vyslovil zájem o nabytí výše uvedené pohledávky, která je pohledávkou vykonatelnou na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 31.7.2013, č.j. 8T 41/2013-97. pohledávka byla předána k vymáhání soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Liberec. Soudní exekutor nařídil exekuci srážkami ze mzdy dlužníka Blackého, ke dni jednání bylo vymožen cca 40.000,-Kč, na věřitele připadá cca 20.000,-Kč. Insolvenční správce nabízel pohledávku k prodeji, obdržel isir.justi ce.cz celkem sedm nabídek, kdy nabídka zástupce věřitelů ve výši 39.000,-Kč byla nabídkou nejvyšší. V současné době je již možno konkurzní řízení uzavřít. V majetkové podstatě se nachází pouze soubor neprodejných movitých věcí, které budou ze soupisu majetkové podstaty vyňaty a pohledávka za manželi Blackými. Z důvodu toho, aby bylo možno konkurzní řízení uzavřít se insolvenční správce přiklání k návrhu věřitele, aby soud povolil výjimku z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, neboť se jedná o zájemce s nejvyšší nabídkou a v současné době se jedná o jedinou položkou spisu majetkové podstaty dlužníka, která brání vypracování konečné zprávy. V současné době se jeví vymáhání pohledávky nehospodárné, a to s ohledem na výši platu pana Blackého, kdy by vymáhání trvalo cca 40 let.

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle dst. 2 písm. f) citovaného ustanovení se ustanovení odst. 1 vztahuje aké na členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě podal soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka zástupce věřitelů s tím, že má zájem na odkoupení výše uvedené pohledávky ve vlastnictví dlužníka, kdy proběhlo výběrové řízení a jeho nabídka byla nabídkou nejvyšší (viz nabídky na č.l. B-48). Insolvenční správce uvedl, že nabízená kupní cena je nabídkou nejvyšší, jedná se o jedinou nezpeněženou položku soupisu majetkové podstaty. V případě povolení výjimky dle ust.§ 295 IZ správce přistoupí k vypracování konečné zprávy.

Insolvenční soud v daném případě, kdy zástupce věřitelů učinil nejvyšší nabídku v částce 39.000,-Kč, která přesahuje nabídky ostatních věřitelů (nabídky byly předloženy v částkách 21.100,-Kč, 22.000,-Kč, 100,-Kč, 23.000,-Kč 30.100,-Kč a 36.100,-Kč), kdy jedná se o jedinou nezpeněženou položku majetkové podstaty bránící insolvenčnímu správci k předložení koneční zprávy a ukončení konkurzního řízení dlužníka, povolil s ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy schůze věřitelů nebyla usnášení schopná (věřitelé se nedostavili), zpeněžení takového majetku osobám, které by jej jinak nesměly mít.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 7. listopadu 2016 JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková