KSPH 41 INS 37831/2013-A-12
č.j.: KSPH 41 INS 37831/2013-A-12

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí republiky 1060, 293 01 Mladá Boleslav, o insolvenčním návrhu a návrhu na oddlužení

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 37831/2013-A-10 ze dne 30. ledna 2014 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. O d ů v o d n ě n í:

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh výše uvedeného dlužníka a dospěl k závěru, že vzhledem k darovací smlouvě, kterou dodatečně soudu dlužník doručil dne 30.1.2014, by tak mohl dlužník v případě rozhodnutí o úpadku a schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře být schopen uhradit svým věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Jelikož by se však o úhrady svých dluhů měl dlužník přičinit především vlastním úsilím, bere soud dlužníkovo prohlášení ze dne 10. února 2014 zcela vážně a očekává, že v krátké době dlužník doloží také listiny dokládající pravidelný měsíční příjem z pracovní činnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 19. února 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská