KSPH 41 INS 37067/2013-A-7
Jednací číslo: KSPH 41 INS 37067/2013-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v zastoupení JUDr. Jitky Drobné v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Žehrov 26, 294 12 Žďár, o návrhu na předběžné opatření soudního exekutora: JUDr. Jiřího Štrincla, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem Podhorská 28, 466 01 Jablonec nad Nisou,

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Omezují se účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 37067/2013-dlužník Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Žehrov 26, 294 12 Žďár tak, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit i provést.

II. Omezení účinků dle bodu I. výroku tohoto usnesení trvá do okamžiku právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

III. Toto usnesení je vykonatelné dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění :

Dlužník se domáhá svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 20.12.2013 opětovně zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Jde v pořadí o čtvrtý návrh podaný dlužníkem v průběhu roku 2013 v době, kdy se má uskutečnit dražba nemovitosti dlužníka v exekuci.

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 písm. b) téhož ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

V tomto případě dlužník již počtvrté podává soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Řízení vedená pod sp. zn. KSPH 41 INS 13826/2013 a pod sp. zn. 41 INS 17869/2013 skončila odmítnutím. V prvním případě z důvodu, že podaný návrh byl neurčitý, neboť zcela postrádal jakékoliv konkrétní vylíčení skutečností, které osvědčovali úpadek dlužníka, přestože takové tvrzení je obligatorní náležitostí každého insolvenčního návrhu, navíc k návrhu vůbec nepřipojil seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Šlo tedy o takové vady návrhu, pro které nešlo v řízení pokračovat a zdejší soud ho odmítl usnesením č. j. KSPH 41 INS 13826/2013-A-9 ze dne 27.5.2013. V druhém případě návrh dlužníka obsahoval vady podání, spočívající v tom, že ověřený podpis v položce č. 22 je podpisem samotného navrhovatele, nikoliv jeho manželky. Usnesením zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 17869/2013-A-9 ze dne 12. července 2013 vyzván k odstranění vad a doplnění návrhu ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení. Dlužník byl zároveň upozorněn, že pokud návrh ve stanovené lhůtě nedoplní, soud návrh odmítne a o tom, že stanovenou lhůtu nelze prodloužit. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 18.7.2013, lhůta k doplnění návrhu tedy marně uplynula a soud návrh následně odmítl usnesením č. j. KSPH 41 INS 17869/2013-A-14 ze dne 15.8.2013. V třetím případě byl insolvenční návrh dlužníka zastaven z důvodu litispendence.

Z návrhu na vydaní předběžného opatření soudního exekutora ze dne 27.12.2013 JUDr. Jiřího Štrincla a připojených příloh tohoto návrhu vyplývá, že dlužník svůj první návrh vedený u zdejšího soudu pod sp. zn, KSPH 41 INS 13826/2013 podal dne 16.5.2013 bezprostředně po vydání usnesení o výsledné ceně nemovitosti. Po odmítnutí prvního návrhu byl dlužníkem dne 25.6.2013, tj. 3 dny před nařízenou dražbou, podán další návrh, který je vedený u zdejšího soudu pod sp. zn, KSPH 41 INS 17869/2013. Třetí návrh podaný dlužníkem dne 3.9.2013 a vedený u zdejšího soudu pod sp. zn,byl podán dva dny před termínem dražby. I v pořadí poslední insolvenční návrh dlužníka byl obdobně podán dne 20.12.2013 tj. 7 dní před datem, kdy měla proběhnout nařízená dražba majetku dlužníka. Dlužník podáním insolvenčních návrhů dosáhl zmaření dražby.

Okolnosti případu výše popsané vedou k závěru o nepoctivém záměru dlužníka sledovaném podáním insolvenčního návrhu. Dlužník se již podruhé chová zcela totožně, kdy jeho záměrem je zmaření nařízené dražby nemovitostí dlužníka. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl soud o nařízení předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Jitka Drobná v zastoupení JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková