KSPH 41 INS 34542/2013-A-10
Jednací číslo: KSPH 41 INS 34542/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v zastoupení JUDr. Jitky Drobné v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Kněžice 131, 289 02 Kněžice, o návrhu na předběžné opatření soudního exekutora: JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova 645/18, 150 00 Praha 5-Smíchov,

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Omezují se účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 34542/2013-dlužník Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Kněžice 131, 289 02 Kněžice tak, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit i provést.

II. Omezení účinků dle bodu I. výroku tohoto usnesení trvá do okamžiku právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

III. Toto usnesení je vykonatelné dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění :

Dlužník se domáhal svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 02.12.2013 opětovně zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Jde v pořadí o druhý návrh podaný dlužníkem v průběhu roku 2013 v době, kdy se má uskutečnit dražba nemovitosti dlužníka v exekuci.

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 písm. b) téhož ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

V tomto případě dlužník již podruhé podává soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Předchozí řízení vedené pod sp. zn. KSPH 41 INS 34542/2013 skončilo odmítnutím, a to z důvodu, že dlužník, i přes opakované výzvy k odstranění vad a doplnění návrhu, návrh ve stanovené lhůtě nedoplnil. Z návrhu na vydaní předběžného opatření soudního exekutora ze dne 17.12.2013 JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D. vyplývá, že dlužník svůj původní návrh ze dne 29.04.2013 podal neprodleně poté, co byla soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Hanákem, Ph.D., z Exekutorského úřadu Praha 5, se sídlem Malátova 645/18, 150 00 Praha 5-Smíchov, nařízena dražba nemovitostí ve spoluvlastnictví dlužníka nacházejících se v katastrálním území Kněžice u Městce Králové. Dlužník podáním návrhu dosáhl zmaření dražby a dále se již o probíhající řízení nijak nezajímal. Soud z výše uvedených důvodů návrh dlužníka odmítl pravomocným usnesením č.j. KSPH 41 INS 12067/2013-A-13 ze dne 19.9.2013. Dále je z návrhu na vydání předběžného opatření patrno, že soudní exekutor následně vydal dne 22.10.2013 usnesení č.j. 147 EX 872/12-137, jimž nařídil odročené dražební jednání na den 3.12.2013. Současný návrh dlužník donesl osobně na podatelnu Krajského soudu v Praze dne 02.12.2013.

Okolnosti případu výše popsané vedou k závěru o nepoctivém záměru dlužníka sledovaném podáním insolvenčního návrhu. Dlužník se již podruhé chová zcela totožně, kdy jeho záměrem je zmaření nařízené dražby nemovitostí dlužníka.

S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl soud o nařízení předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 23. prosince 2013

JUDr. Jitka Drobná v zastoupení JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Pěchotová