KSPH 41 INS 33330/2013-A-14
Jednací číslo: KSPH 41 INS 33330/2013-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 399, 281 01 Velim, k doručení: Pod Branou 16, 285 07 Rataje nad Sázavou, o insolvenčním návrhu a o návrhu na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 33330/2013-A-10 ze dne 15. ledna 2014 se mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého 399, 281 01 Velim, s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění :

Navrhovatel se svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22.11.2013 domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 4. prosince 2013 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Zároveň byl navrhovatel poučen, že v případě nezaplacení zálohy může být insolvenční řízení zastaveno.

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 15. ledna 2014 soud pro marné uplynutí lhůty k zaplacení řízení zastavil. Téhož dne doručil dlužník soudu podání, kterým požádal o prodloužení lhůty ze závažných rodinných důvodů. Ze Záznamu o složení (na listě A-12) bylo zjištěno, že dlužník vyměřenou zálohu ve výši 3.000,-Kč na účet zdejšího soudu uhradil dne 22.1.2014. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 6. února 2014 Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská