KSPH 41 INS 31817/2012-P10-5
č.j. KSPH 41 INS 31817/2012-P10-5

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 4/1, 277 32 Čečelice,

o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 31817/2012-P10-3 ze dne 10.7.2013 s e r u š í a přihláška věřitele č. 10: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ 272 42 617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 s e co do částky 8.082,-Kč n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 10.4.2013 se do insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano ,bytem Školní 4/1, 277 32 Čečelice, přihlásil věřitel: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ 272 42 617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 (dále jen věřitel ). Výzvou insolvenčního správce, která byla věřiteli doručena dne 13.5.2013, byl věřitel vyrozuměn o tom, že jeho pohledávka byla insolvenčním správcem a dlužníkem na přezkumném jednání konaném dne 3.5.2013 částečně popřena co do pravosti a výše v částce 8.082,-Kč, neboť oba mají za to, že pohledávka nevznikla. Ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 IZ byl věřitel zároveň insolvenčním správcem poučen, že jako věřitel nevykonané pohledávky může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu, a to do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Usnesením č.j.-P10-3 ze dne 10.7.2013 zdejší soud výše uvedenou pohledávku co do částky 8.082,-Kč ve smyslu ust. § 198 odst. 1 ve spojení s ust. § 185 IZ odmítl s tím, že se k ní v této části dále nepřihlíží, neboť věřitel č. 10 nepodal na základě výzvy insolvenčního správce ve stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky. Zároveň věřitele poučil, že proti tomuto usnesení je možné podat do 15 dnů ode dne doručení usnesení odvolání. Usnesení č.j.-P-10-3 bylo právnímu zástupci věřitele doručeno dne 11.7.2013.

Podáním doručeným zdejšímu sodu dne 25.7.2013 se věřitel proti výše uvedenému usnesení řádně a včas odvolal s tím, že odvolatel podal proti vyrozumění insolvenčního správce o popření nevykonatelné pohledávky dne 27.5.2013 žalobu na určení pravosti a výše popřené nevykonatelné pohledávky, tedy v zákonné lhůtě (posledním dnem pro podání žaloby byl 28.5.2013). Toto má soud za prokázané přiloženou doručenkou ID zprávy 138792562.

Za popsaného stavu věcí tedy není možné dospět k jinému závěru, než že ohledně věřitelovy pohledávky ve výši 8.082,-Kč, jež byla jako nevykonatelná popřena insolvenčním správcem a dlužníkem, nemohla dosud uplynout lhůta k podání příslušné určovací žaloby, nemohl tudíž nastat následek, že se pro nepodání takové žaloby k předmětné pohledávce dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží a důvod k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ tak nebyl dán. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 15. srpna 2013

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Světlana Čerychová, DiS.